Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

Renovació per dignificar l’habitatge

Els ajuts a la rehabilitació dels interiors dels habitatges milloren les condicions de vida de les persones i, per tant, contribueixen a defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne.

Millors condicions dels habitatges, més qualitat de vida

Les polítiques de rehabilitació no han d’afectar només les façanes i els elements comuns dels edificis: les condicions de l’interior dels habitatges també són un factor que determina la manera en què vivim. Millorar-ne l’accessibilitat, l’aïllament o les instal·lacions de subministrament permet dignificar la llar i té un impacte immediat en la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona està impulsant una línia d’ajuts a la renovació dels elements interiors dels habitatges.

En la convocatòria actual, aquesta línia d’ajudes vol incentivar la inclusió d’habitatges en la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Per això, els habitatges que s’hi incorporin podran cobrir tot el cost de les obres amb les subvencions, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge.

Aquesta és la segona convocatòria dels ajuts per reformar els interiors dels habitatges de persones amb ingressos baixos. Durant el 2017, el primer any d’aplicació d’aquesta línia d’ajudes, es van tramitar 821 sol·licituds, la meitat de persones que vivien soles.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'interiors?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques propietàries d’un habitatge del mercat lliure que posin l’immoble a disposició de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona i compleixin amb els requisits de la convocatòria.

 

A quines condicions està subjecte l’ajut?

En el cas de sol·licituds per incorporar els habitatges a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, la concessió de la subvenció està condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats en aquest programa per un període de cinc anys. El compliment d’aquesta condició s’haurà d’acreditar mitjançant certificat de la direcció competent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. L’incompliment d’aquesta condició suposarà la denegació de la totalitat de la subvenció sol·licitada.

Quins són els programes i les subvencions?

Actuacions a habitatges que s’hagin d’incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Obtenció de l’habitabilitat

 • Actuacions destinades a què l’habitatge compleixi amb el Decret 141/2012, de 30 d’octubre.

 

Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat

 • Adaptació a la normativa vigent de les xarxes d’aigua, electricitat i gas canalitzat.
 • Obres de millora energètica.
 • Obres de millora de l’habitabilitat.
 • En el cas dels habitatges que s’incorporin a la Borsa de Lloguer, es consideraran com a millora de l’habitabilitat les actuacions necessàries tant en el mobiliari de banys i cuina com aquelles necessàries per a que l’habitatge compleixi amb els estàndards de la Borsa.

 

Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge

 • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
 • L’enderroc, l'eixamplament o l'adequació de portes i passadissos.
 • L'ampliació de parades.
 • La millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents.
 • La construcció de rampes.
 • La instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes.
 • Excepcionalment, la instal·lació de plataformes elevadores verticals.
 • Actuacions de canvi de banyera per dutxa.

 

Millores energètiques i sostenibilitat

 • Millora de l’aïllament de l’habitatge per l’interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic.
 • Incorporació de proteccions solars a les obertures.
 • Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables, portes d’entrada, etc.)

 

 

Com se sol·licita l'ajut?

Cal presentar la documentació següent :

 • Sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:
 • Acreditació de la persona sol·licitant i de la propietat.
 • Declaració responsable que acrediti que la persona receptora no incompleix cap de les obligacions per rebre aquests ajuts.
 • Llicència d’obres, memòria tècnica o pressupost de l’empresa, en funció del tipus d’obres.
 • En el cas dels immobles per a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona: informe de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona en el qual s’acrediti que l’habitatge s’ha acollit a la Borsa.

 

A l’inici d’obres:

 • Comunicat d’inici d’obres.
 • El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.
 • Sol·licitud d’ajuts d’acord amb el model normalitzat.

 

En acabar les obres:

 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada. El període per presentar les sol·licituds va estar obert fins el 29/11/2019. Els tràmits es poden realitzar a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de trenta dies comptats a partir de la data en què es certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut