Renovació per dignificar l’habitatge

Els ajuts a la rehabilitació dels interiors dels habitatges milloren les condicions de vida de les persones i, per tant, contribueixen a defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne.

Millors condicions dels habitatges, més qualitat de vida

Les polítiques de rehabilitació no han d’afectar només les façanes i els elements comuns dels edificis: les condicions de l’interior dels habitatges també són un factor que determina la manera en què vivim. Millorar-ne l’accessibilitat, l’aïllament o les instal·lacions de subministrament permet dignificar la llar i té un impacte immediat en la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona està impulsant una línia d’ajuts a la renovació dels elements interiors dels habitatges.

En la convocatòria actual, aquesta línia d’ajudes s’ha dividit en dues parts: d’una banda es vol incentivar la inclusió d’habitatges en la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Per això, els habitatges que s’hi incorporin podran cobrir tot el cost de les obres amb les subvencions, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge.

D’altra banda, hi ha una línia d’ajuts per persones en situació de vulnerabilitat. Aquest ajut podrà cobrir el 100% del cost de l’actuació fins a un màxim de 9.000 euros per habitatge.

Aquesta és la segona convocatòria dels ajuts per reformar els interiors dels habitatges de persones amb ingressos baixos. Durant el 2017, el primer any d’aplicació d’aquesta línia d’ajudes, es van tramitar 821 sol·licituds, la meitat de persones que vivien soles.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'interiors?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques propietàries d’un habitatge del mercat lliure que posin l’immoble a disposició de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona i compleixin amb els requisits de la convocatòria.

En el cas dels ajuts a la rehabilitació per a persones en situació de vulnerabilitat, el poden rebre les persones físiques o jurídiques propietàries o llogateres d’habitatges en els quals convisqui una unitat de convivència que compleixi amb els requisits següents:

 • Tenir un títol jurídic que els legitimi a viure a l’habitatge que es vol incloure en el programa d’ajuts (propietat, lloguer, cohabitatge, usdefruit...).
 • Disposar d'un informe socioeconòmic que acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència.
 • Ser els usuaris habituals de l'habitatge.
 • Tenir l'autorització de la propietat per executar les obres.
 • Trobar-se en una situació de vulnerabilitat, no disposar d'ingressos superiors al que estableixi la convocatòria (que en cap cas poden ser superiors a dues vegades l'IRSC).
 • No disposar de cap habitatge en propietat a la ciutat de Barcelona, amb l'excepció del seu habitatge habitual i permanent, llevat de les excepcions recollides en les bases de la convocatòria.
 • Que, addicionalment a allò previst als paràgrafs anteriors, la composició i característiques de la unitat de convivència del sol·licitant pugui justificar l’existència d’una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Es consideraran membres de la unitat de convivència les persones empadronades a l’habitatge en el qual s’hagin executat les actuacions subvencionables. En cas de discrepància, preval el que s’estableixi a l'informe socioeconòmic preceptiu.

A quines condicions està subjecte l’ajut?

En el cas de sol·licituds de persones en situació de vulnerabilitat, caldrà aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer, com a mínim, per cinc anys a partir del moment d’atorgament de la subvenció, sense increment de la renda, llevat dels increments derivats de l’IPC.

En el cas de sol·licituds per incorporar els habitatges a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, la concessió de la subvenció està condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats en aquest programa per un període de cinc anys. El compliment d’aquesta condició s’haurà d’acreditar mitjançant certificat de la direcció competent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. L’incompliment d’aquesta condició suposarà la denegació de la totalitat de la subvenció sol·licitada.

Quins són els programes i les subvencions?

A- Actuacions a habitatges que s’hagin d’incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Obtenció de l’habitabilitat

 • Actuacions destinades a què l’habitatge compleixi amb el Decret 141/2012, de 30 d’octubre.

 

Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat

 • Adaptació a la normativa vigent de les xarxes d’aigua, electricitat i gas canalitzat.
 • Obres de millora energètica.
 • Obres de millora de l’habitabilitat.
 • En el cas dels habitatges que s’incorporin a la Borsa de Lloguer, es consideraran com a millora de l’habitabilitat les actuacions necessàries tant en el mobiliari de banys i cuina com aquelles necessàries per a que l’habitatge compleixi amb els estàndards de la Borsa.

 

Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge

 • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
 • L’enderroc, l'eixamplament o l'adequació de portes i passadissos.
 • L'ampliació de parades.
 • La millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents.
 • La construcció de rampes.
 • La instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes.
 • Excepcionalment, la instal·lació de plataformes elevadores verticals.
 • Actuacions de canvi de banyera per dutxa.

 

Millores energètiques i sostenibilitat

 • Millora de l’aïllament de l’habitatge per l’interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic.
 • Incorporació de proteccions solars a les obertures.
 • Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables, portes d’entrada, etc.)

 

B- Actuacions a habitatges de persones en situació de vulnerabilitat

Aquests arranjaments tindran la finalitat de garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques  dels habitatges. Les tipologies d'intervenció previstes són les següents:

 • Arranjaments en banys: intervencions per millorar l'accessibilitat i facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
 • Arranjaments en cuines: obres per millorar les condicions de seguretat i per facilitar les activitats que s’hi duguin a terme.
 • Arranjaments generals: conjunt d'intervencions per facilitar la mobilitat general de la persona al seu domicili.
 • Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica.

Com se sol·licita l'ajut?

Cal presentar la documentació següent :

 • Sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:
 • Acreditació de la persona sol·licitant i de la propietat.
 • Declaració responsable que acrediti que la persona receptora no incompleix cap de les obligacions per rebre aquests ajuts.
 • Llicència d’obres, memòria tècnica o pressupost de l’empresa, en funció del tipus d’obres.
 • En el cas dels immobles per a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona: informe de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona en el qual s’acrediti que l’habitatge s’ha acollit a la Borsa.
 • En el cas dels immobles de persones en situació de vulnerabilitat: el Consorci de l’Habitatge de Barcelona haurà d’elaborar un informe socioeconòmic que considerarà la situació de vulnerabilitat dels beneficiaris dels ajuts.

 

A l’inici d’obres:

 • Comunicat d’inici d’obres.
 • El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.
 • Sol·licitud d’ajuts d’acord amb el model normalitzat.

 

En acabar les obres:

 • Comunicat d'acabament d’obres.
 • Les factures i els rebuts.
 • El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar qualsevol documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada.

 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada actualment. El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria va estar obert del 15 de juny al 30 de novembre del 2018. Els tràmits es poden realitzar a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de trenta dies comptats a partir de la data en què es certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut