Rehabilitar per dins i per fora

Rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica ajuda a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Rehabilitació dels elements comuns: un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en una deterioració de l’espai públic. Per això, rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aquest 2017 l’Ajuntament destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions en matèria de rehabilitació. Aquest fons ha de servir per contribuir a fer front a les despeses de rehabilitació d’habitatges i edificis, perquè siguin saludables i eficients.

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 per la ciutat de Barcelona cerca reparar les patologies estructurals i els elements comuns dels edificis per aconseguir així que siguin segurs, accessibles i energèticament sostenibles.

L’objectiu és fomentar la rehabilitació del parc d’edificis existent, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica. 

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'edificis?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclouen els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona fins al 31 de desembre de 2017.

Qui pot demanar l'ajut?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici

Quins edificis se'n poden beneficiar?

 • Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1992, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica.

El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

 • Els edificis d’habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys. 

Quins són els programes i les subvencions?

Patologies estructurals

 • Millorar qualsevol malmesa de l’edifici que pugui afectar la solidesa i la seguretat del mateix, amb obres de substitució i de reforç

 

Obres no estructurals

 • Façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales, vestíbuls

 

Accessibilitat

 • Instal·lació d’ascensors en aquells edificis que no en disposin
 • Supressió dels desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis
 • Reformes constructives que comportin l’enderroc, eixamplament o adequació de portes i/o passadissos
 • Millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents
 • Construcció de rampes o d’aparells elevadors (plataformes elevadores verticals)

 

Obres d’instal·lació

Eliminació de tots els elements amb materials obsolets o en mal estat de l’antiga instal·lació, que presentin un risc per a les persones o els edificis, o que no s’adaptin a la normativa vigent.

 • Xarxa de sanejament
 • Xarxa de subministrament d’aigua
 • Xarxa elèctrica
 • Xarxa de gas canalitzat
 • Unificació de les antenes de televisió
 • Reordenació dels aparells d’aire condicionat
 • Instal·lacions contra incendis

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona fins al 31 de desembre de 2017. Demana cita prèvia al web d’Habitatge.

En un mes, com a molt tard, el Consorci concertarà una visita i redactarà un informe tècnic on s’assenyalaran les condicions per poder optar a la subvenció i les quantitats màximes que es podran rebre.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

Comparteix aquest contingut