En aquesta pàgina trobaràs tots els ajuts per fer front al pagament del lloguer que t’ofereixen l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Consulta els requisits, els terminis i les quanties de les diferents prestacions disponibles.

Prestacions municipals derivades de la mediació

Estat: ACTIU fins el 05/12/2019

Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer i derivades d’un procés de mediació

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC.*

Lloguer mensual màxim: 900€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament del lloguer: beneficiaris 2018

Estat: NO ACTIU des de l'1/03/2019

Destinataris: Persones beneficiàries al 2018 de la prestació permanent o de la prestació per al pagament del lloguer.

Límit de renda familiar: Entre 1,5 i 2,35 vegades l’IRSC*, en funció del col·lectiu

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer

Estat: ACTIU (es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any)

Destinataris: Persones amb deutes de mensualitats del lloguer provocats per circumstàncies sobrevingudes

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC*, en funció dels membres de la unitat de convivència

Lloguer mensual màxim: 750€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per al pagament del lloguer de Col·lectius Específics

Estat

- Titulars de contractes fets a través de les borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques excepte AHC: ACTIU del 25/01/2019 al 31/10/2019

- Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d'urgència especial i de les prestacions complementàries: NO ACTIU des de l'01/03/2019

Destinataris: Persones incloses als Col·lectius Específics que, tot i estar al corrent del pagament del lloguer, tenen dificultats per pagar-lo

Límit de renda familiar: 1,5 vegades l’IRSC*

Lloguer mensual màxim: 750€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions municipals per al pagament del lloguer: renovació beneficiaris 2017

Estat: NO ACTIU des del 16/11/2018

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo que hagin estat beneficiàries dels ajuts municipals al 2017

Límit de renda familiar: Entre 3 i 1,5 vegades l’IRSC*, en funció del col·lectiu

Lloguer mensual màxim: 900€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Subvencions per al pagament del lloguer

Estat: NO ACTIU des del 07/06/2019

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo

Límit de renda familiar: 2,80 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: 750€ (900€ per a famílies nombroses)

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Comparteix aquest contingut