Un noi llegeix un llibre assegut a la taula del menjador

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU fins el 05/12/2019

Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer i derivades d’un procés de mediació

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC.

Lloguer mensual màxim: 900€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Ajut municipal per al pagament del lloguer

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

L’ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada als arrendataris amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes del lloguer. Aquesta prestació, atorgada després d’una mediació entre les parts i l’Ajuntament, permet mantenir l’habitatge i evitar l’exclusió social.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer i l’habitatge de lloguer de les quals sigui l’habitual i el permanent.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

 

Destinataris

 • Unitats de convivència que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.
 • Unitats de convivència que hagin estat ateses a través del servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:
  • Hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.
  • Hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 120 dies a comptar des de la data d'efectes de l'acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment el requisit de l'acord de rebaixa de lloguer no serà exigible si té iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.
 • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, n'hi ha prou d'acreditar sis mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.
 • Estar empadronat a l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant.
 • Ingressos de la Unitat de Convivència (UC): el límit màxim d’ingressos és de 2 vegades IRSC si es tracta de persones que viuen soles, 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’UC o 3 IRSC en cas de UC amb una persona discapacitada o amb gran dependència (més informació a la taula).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 900 euros.
 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer.
 • Haver incorregut en impagament del lloguer o tenir dificultats per pagar-lo per manca de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant el lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No tenir (cap membre de la unitat de convivència) cap habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No tenir cap parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau entre els llogaters i la persona o l'entitat arrendadora.
 • La persona sol·licitant o la unitat de convivència no poden tenir una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges propietat o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com dels habitatges subvencionats per programes públics.

Documentació

Els sol·licitants de l’ajut municipal de lloguer han d’emplenar l’imprès de sol·licitud i presentar la següent documentació:

 • DNI/NIF/NIE o un document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres majors d'edat que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE ha d’aportar el document d’identificació de què disposi.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud. Excepcionalment, en cas de sol·licituds amb deute generat i reclamat per la propietat, de manera judicial o extrajudicialment, caldrà presentar els dos últims rebuts pagats així com la documentació relativa a la reclamació del deute existent
 • Llibre de família, si escau.
 • ​Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral. S'ha de presentar la següent documentació:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim exercici fiscal tancat de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. En cas de no estar-ne obligat, s'ha d'aportar el certificat d’imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT). 
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera o darreres declaracions de l'IRPF trimestral.
  • En el cas de persones en situació d'atur o pensions/prestacions, certificat/s emès/sos per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • Declaració responsable d'ingressos, en situacions excepcionals, en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als apartats anteriors.
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.
 • Comunicació de la propietat o del representant que certifiqui que no es troba al corrent de pagament de la renda de lloguer o, en cas de no disposar-ne, declaració jurada de la persona arrendatària en què es manifesti la impossibilitat d’afrontar les rendes de lloguer.

Documentació específica:

Per a les peticions derivades de la mediació de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona:

 • Acord signat amb la propietat en el qual s'especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l'arrendador, la data d'efectes i l'import final de la renda de lloguer a pagar per part de l’arrendatari, l’import final del lloguer a pagar per part de l’arrendatari.
 • Rebut de pagament de la renda on consti l’import de lloguer després de la rebaixa acordada.
 • En cas de procediment judicial iniciat, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer.

Per a les derivades de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Informe de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.

Per a les prestacions dirigides a unitats de convivència (UC) que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial, hauran de presentar, a més de la documentació abans descrita:

 • Informe signat pel director/a de l’entitat gestora de l’habitatge d’inclusió social on s’acrediti que la UC sol·licitant ha assolit els objectius establerts en el procés d’inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l’entitat que forma part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos.
 • Informe signat pel director/a del servei SARA o ABITS on s’acrediti que la UC ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista.

Per a les prestacions derivades de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social:

 • Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social per pèrdua d'habitatge.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Quantia i termini de sol·licitud

La quantitat de la prestació varia en funció de cada persona i situació. En tots els casos, però, l'import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària i l'import que hauria de pagar (30% dels ingressos). L’import mínim, en qualsevol cas, és de 20 euros mensuals.

L’ajut municipal per al pagament del lloguer té una durada màxima de dotze mesos.

Aquesta convocatòria està oberta fins el 5 de desembre de 2019. El termini de presentació previst inicialment es donarà per finalitzat amb antelació en el cas d’esgotament de la disponibilitat pressupostària.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles per les mateixes mensualitats de l'any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d'administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat que s'hagi comès.

Altres informacions

El pagament de l'ajut resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Comparteix aquest contingut