Un home consulta les seves factures

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU (es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any).

Destinataris: Persones amb deutes de mensualitats del lloguer provocats per circumstàncies sobrevingudes.

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC, en funció dels membres de la unitat de convivència.

Lloguer mensual màxim: 750€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Aquesta prestació ajuda les persones amb dificultats econòmiques a fer front al cost del lloguer. Les finalitats d’aquesta prestació són:

 • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament del deute de lloguer, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.

En els expedients de deutes de lloguer, si durant la gestió de la prestació la persona sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge, es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos en els quals es perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, es podrà demanar l’ajut per la pèrdua de l’habitatge.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut, que es pot demanar en qualsevol moment a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

 • Persones residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts als requisits, que hagin generat un deute de lloguer i es trobin en risc d’exclusió social residencial.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Les unitats de convivència no poden tenir uns ingressos mensuals superiors als indicats a la taula.
 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons padró municipal.
 • Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Cal acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència amb l’aportació d’un informe socioeconòmic dels Serveis Socials d'atenció primària o especialitzada en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o, excepcionalment, d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, o d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994 esmentada i altres disposicions concordants.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades.
 • La persona sol·licitant ha d’haver pagat el lloguer durant un període mínim de tres mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a l’inici del període per al qual se sol·licita la prestació.
 • La data del primer rebut de lloguer impagat no pot ser superior a 12 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, excepte en els casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.
 • Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer des del moment en què es presenta la sol·licitud. Es considera que es compleixen aquestes condicions quan s’acrediten, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l’import del lloguer.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe social justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement, sempre dins dels límits de les quanties establertes.
 • Excepcionalment, quan el deute acumulat superi els límits establerts, i sempre que es justifiqui documentalment que s’ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l’habitatge per pagar l’excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la sol·licitud.
 • Quan la quantia de la prestació hagi estat inferior a l’import màxim establert, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de les tres mensualitats, com a mínim, incloses entre la última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • L’import del lloguer a pagar no pot superar els 750 euros.
 • En el moment que s’hagi d’emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació contractual.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència poden tenir un habitatge en propietat llevat que no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una prestació econòmica amb caràcter urgent i especial pel pagament del lloguer fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.
 • No poden percebre les prestacions les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència.
 • No poden accedir les persones ocupants dels habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ja sigui directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre; ni tampoc les que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat, llevat de causa justificada.

 

Requisits específics per a la prestació complementària per pagar el lloguer en cas de procediment judicial:

 • A les persones beneficiàries de la prestació per al pagament de deutes del lloguer subjectes d’un procés judicial de desnonament, se’ls podrà concedir una prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que en el moment que s’hagi d’emetre la resolució de concessió de la prestació complementària el termini de vigència del contracte de lloguer sigui igual o superior a 12 mesos. En cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació contractual.
 • Les persones beneficiàries de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer, a la data de la resolució de concessió han d’estar pagant el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

Documentació

 • Formulari de sol·licitud de prestació econòmica d'especial urgència
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Informe socioeconòmic, emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera o darreres declaracions de l'IRPF trimestral.
  • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial, declaració jurada d'ingressos del pagador.
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d'arrendament o es trobi en una situació de separació o divorci, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
 • Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute, no obstant si s’arriba a un acord amb el propietari de fraccionar l’import excedent per valorar l’atorgament de la prestació, s’haurà de presentar l’esmentat acord.
 • Model normalitzat del certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents.
 • Si s'ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, justificant d'haver sol·licitat advocat d'ofici o nomenament d'aquest i document de compromís signat pel propietari.
 • Cal presentar els rebuts de lloguer pagats segons els sistemes regulats per normativa per a poder cobrar l’ajut.
 • ​Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de sol·licitud

 • Prestació per al pagament dels deutes del lloguer: la quantia es fixa d’acord amb el deute acreditat. L’import màxim és de 3.000 euros i es pot atorgar per un període màxim de 12 mesos.
 • Prestació complementària per pagar el lloguer en cas de procediment judicial: l’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

 Aquest ajut es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les següents línies d'ajuts:

 • El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Real decret 1472/2007, de 2 de novembre.
 • Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes al Conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.
 • Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i de la prestació complementària per despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma de les dues prestacions no superi l'import de 3.000 €.
 • No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant, amb la mateixa finalitat. La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Altres informacions

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut