->Reunió al Saló de Cent de l´Ajuntament de Barcelona
 • ->Diversos vianants creuen el carrer en un pas de vianants del centre de Barcelona
 • ->Exterior d´una oficina de l´Habitatge
 • ->
 • ->Detall d´un pòster promocional sobre ajuts a la rehabilitació de l´habitatge en una oficina municipal

L'organisme que impulsa els serveis d’habitatge a la ciutat

El Consorci de l’Habitatge és un ens públic que té per objectiu desenvolupar les funcions, les activitats i els serveis relacionats amb l’habitatge assequible a Barcelona. Aquest organisme està format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El Consorci de l'Habitatge té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, atorgada per la Carta Municipal de Barcelona, i disposa de plena capacitat d'actuació per assolir els seus fins. Disposa del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona com a òrgan de participació.

L’entitat s’encarrega de dur a terme les actuacions d’habitatge públic a Barcelona mitjançant la promoció d’habitatges, directa o convinguda. També planifica les intervencions de remodelació i rehabilitació dels barris de la ciutat.

Així mateix, s’ocupa de promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves i altres col·lectius amb requeriments específics.

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Què és?

En el marc del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, neix el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona (CHSB) com a òrgan consultiu i de participació sobre la política d'habitatge a la ciutat. El CHSB es va constituir el 26 de febrer de l'any 2007 i representa una oportunitat per dotar d'efectivitat un nou espai de participació ciutadana en matèria d'habitatge que pretén ser un instrument de generació d'opinió, de propostes i de promoció de la seva anàlisi.

El consell té l'origen en l'experiència que va portar a terme el Grup de Treball d'Habitatge Social del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. L'especificitat i la importància de la temàtica van impulsar el Consorci de l'Habitatge de Barcelona a crear el CHSB i dotar-lo de més representació dels diferents agents socials, d'unes funcions més específiques i més implicació i presència en els temes relacionats amb la política d'habitatge i de seguiment de l'activitat del Consorci.

Quines funcions té?

 • Assessorar en tots els assumptes en què li demanin dictamen el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat.
 • Informar dels avantprojectes d’ordenances municipals, i d’altres disposicions de caràcter general que afectin l’habitatge.
 • Generar debat a l’entorn dels principals instruments de la política d'habitatge municipal i formular propostes d’actuació mitjançant l’elaboració d’informes propis, adreçats al Consorci de l’Habitatge i a les administracions que en formen part.
 • Seguir i avaluar el compliment dels plans d'habitatge de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment dels plans de rehabilitació de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment de la futura Llei del dret a l'habitatge a Catalunya i dels plans que es concretin de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit d’aplicació de la ciutat de Barcelona.
 • Participar en el procés de definició de nous indicadors vinculats al mercat de l'habitatge de la ciutat.
 • Impulsar activitats i organitzar jornades i conferències a l’entorn de les prioritats en matèria d'habitatge social que defineixi el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona.
 • Usar les noves tecnologies de la informació per fer extensiu el debat sobre la política d'habitatge al conjunt de la ciutadania.
 • Participar en l’elaboració de les memòries participatives que es posin en marxa en l’àmbit de les polítiques d'habitatge de Barcelona.
 • Elaborar informes participatius i desenvolupar processos participatius propis que es traslladaran al Consell de Ciutat o als òrgans de govern de la ciutat i del Consorci de l'Habitatge.

Qui en forma part?

El Consell de l'Habitatge Social de Barcelona s'organitza amb un plenari i una comissió permanent. El primer està format per més d'una seixantena de membres en representació de la Generalitat i l'Ajuntament, dels grups polítics municipals, d'organismes i empreses públiques relacionades amb la planificació i construcció d'habitatges, dels consells sectorials de participació municipals, de les entitats socials sense afany de lucre, d'associacions i entitats de suport social per a l'accés a l'habitatge, dels ens cooperativistes, del moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals, entre altres.

La Comissió Permanent està formada per les persones en els càrrecs de president i vicepresident primer i segon, i fins a dotze membres més que pertanyen al Plenari i que són designats pel president o la presidenta d'entre els diferents sectors representats en el Plenari, amb consulta prèvia al mateix Plenari.

Comparteix aquest contingut