Un home comprova el correu de la seva bústia

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU. Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any.

Destinataris: persones amb deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC.*

Quota mensual màxima: 900 €

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per evitar situacions d’emergència

Les prestacions d’emergència de l'ajut per pagar les quotes hipotecàries tenen l’objectiu d’ajudar les persones a fer front als impagaments de les quotes del préstec hipotecari per motius sobrevinguts. Aquestes ajudes es destinen a les persones residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge a la ciutat que sigui el seu domicili habitual.

Les finalitats d’aquestes prestacions són:

 • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.
 • En els expedients de quotes hipotecàries, si durant la gestió de la prestació el sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge, es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos que perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, podrà demanar l’ajut de la pèrdua de l’habitatge.
 

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

Consulta aquest apartat per conèixer els requisits de l’ajut i evitar córrer el risc de perdre l'habitatge. Les sol·licituds de les prestacions d’emergència per pagar les quotes de la hipoteca es poden presentar durant tot l’any en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes de quotes d’amortització del préstec hipotecari per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Residir a Catalunya.
 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
 • Acreditar la urgència i la necessitat especial de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud no poden superar 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola, 2'5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, ni 3 vegades l'IRSC ponderat en el cas de persones amb discapacitat o amb un grau de dependència elevat (més informació a la taula).
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap altre habitatge en propietat a banda del que serà objecte de l'ajut.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 • Cal haver pagat les quotes d'amortització hipotecària del préstec com a mínim durant els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
 • L'import de les quotes d'amortització del préstec hipotecari que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 900 euros.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d'amortització des del moment en què es presenti la sol·licitud.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.
 • Han d’acreditar ingressos suficients per a poder pagar les quotes (han de ser com a mínim iguals que les quotes hipotecàries).
 • Poden accedir a aquestes prestacions els habitatges de parc públic i privat. No poden els habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ni les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat, llevat de causa justificada.

Documentació

Amb la sol·licitud, cal presentar-hi la documentació següent:

 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, en què consti la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si escau
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera o darreres declaracions de l'IRPF trimestral.
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Fotocòpia compulsada de l'escriptura de préstec hipotecari sobre l'habitatge.
 • Certificat de l'entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular, l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec i el detall de les quotes vençudes no pagades.
 • ​Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés d'execució hipotecària, en el supòsit que s'hagi iniciat, i justificant d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de sol·licitud

 • Prestació pel pagament de les quotes d'amortització hipotecària: la quantia es fixa d’acord amb el deute acreditat. L’import màxim és de 3.000 euros i es pot atorgar per un període màxim de 12 mesos.

 Aquest ajut es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les següents línies d'ajuts:

 • El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Real decret 1472/2007, de 2 de novembre.
 • Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes al Conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.
 • Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i de la prestació complementària per despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma de les dues prestacions no superi l'import de 3.000 €.
 • No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant, amb la mateixa finalitat. La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Altres informacions

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut