Un grup de dones davant la façana d'un edifici

Un habitatge públic de qualitat i per sota del preu de mercat

L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona administra més de 7.000 habitatges de lloguer per garantir el dret a l'habitatge a tota la ciutadania.

Garantir l'accés a l'habitatge social

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), manté el compromís d’impulsar un parc públic d’habitatges en què es mantingui la qualitat dels habitatges per sota del preu de mercat i assequible per a la ciutadania.

El Parc Públic d’Habitatges intenta garantir que cap unitat de convivència no estigui sense llar en situacions d’emergència social al mateix temps que promou habitatges de qualitat sota preu de mercat per garantir l’accessibilitat a l’habitatge. Tanmateix, l’Ajuntament de Barcelona no pot construir de manera immediata tot l’habitatge necessari per cobrir la demanda actual. Per això, el valor afegit d’aquest parc públic és afavorir la coexistència de l’habitatge social i l’habitatge provinent de particulars i de convenis, compra i cessió d’habitatges provinents d’entitats financeres.

Plànol de les noves promocions d’habitatge públic a Barcelona

Filtra per

 • Districte

 • Tipologia

 • Estat

No s’han trobat resultats que coincideixin amb aquest criteri.

Fes una altra cerca o desplega el menú per activar els filtres.

Es mostren 0 resultats

Llegenda

Tipologia

 • Afectats urbanístics

  Tipologia d’habitatge que promou l’IMHAB destinat a persones o unitats de convivència afectades per remodelacions o reordenacions urbanístiques de la ciutat. Els habitatges solen tenir una superfície de 65 a 85 metres quadrats i es poden adquirir en règim de lloguer o venda, amb els mateixos preus que els habitatges de protecció oficial.

 • Lloguer

  Fa referència a tots els habitatges en règim de lloguer, promocionats per l’IMHAB, destinats a persones o unitats de convivència que necessiten l’adjudicació d’un immoble que respongui a les seves necessitats d’habitatge. Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

 • Dret de superfície

  En aquesta modalitat, l’adjudicatari de l’habitatge n’adquireix la propietat per un període de 75 anys per una quantitat molt per sota del preu del mercat. Aquests tipus d’habitatges solen tenir una mitjana de 60 metres quadrats útils i estan construïts amb criteris de sostenibilitat. Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

 • Cohabitatge

  Es tracta de solars públics destinats a un tipus concret de cooperatives, les cooperatives d’habitatge, en què un col·lectiu de persones s’organitzen per a l’autopromoció d’un habitatge sobre un solar cedit per l’Ajuntament a un preu assequible i per concurrència pública, però del qual sempre mantindrà la titularitat pública.

 • Fundacions i Cooperatives

  Es tracta de solars públics destinats a fundacions i entitats sense ànim de lucre que es dediquen al lloguer d’habitatges a preu assequible. És un mecanisme de col·laboració, però amb la novetat que ara els solars s’adjudicaran per concurrència pública.

 • Allotjaments Aprop

  El programa d’Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) és un nou model d’allotjaments de construcció ràpida i sostenible que ofereix una resposta temporal als veïns i veïnes exclosos o en risc d’exclusió en àrees properes al seu barri d’origen. Són mòduls prefabricats mòbils que garanteixen els estàndards de qualitat, estan repartits per tota la ciutat i combinen diferents perfils de residents.

Estat

 • Reserva de sòl

  El consistori destina a habitatge un solar que es troba a l’inici dels tràmits per desenvolupar-hi els concursos pertinents, adjudicar-ne el projecte i la construcció.

 • En projecte

  Des del moment en què s’obre el concurs públic del sòl per escollir les empreses o els professionals que s’encarregaran del projecte i de les obres, fins al moment en què s’anuncien els guanyadors i el projecte ja es pot construir.

 • En construcció

  Inclou tant l’execució del projecte a través del procés d’obra i construcció com també el procés d’adjudicació pertinent.

 • Finalitzat

  Els habitatges s'han construït i lliurat a les persones adjudicatàries.

Vols saber més coses sobre el Parc Públic d’Habitatges?

En aquests desplegables podràs trobar les tipologies i les característiques principals dels habitatges del parc públic de Barcelona.

Què és el Parc Públic d'Habitatges?

L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona administra més de 7.000 habitatges de lloguer distribuïts per tota la ciutat, destinats a assegurar el dret d’accés a l’habitatge a tota la ciutadania.

Totes les persones que sol·licitin un d’aquests habitatges, en règim de lloguer o en alguna de les altres modalitats existents, han d'estar inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona (HPO).

L’Ajuntament de Barcelona treballa activament per ampliar el Parc Públic d’Habitatges amb nous edificis i immobles repartits arreu del territori i també amb nous sistemes de tinença, com el cohabitatge.

Hi ha diverses tipologies de promocions destinades a satisfer necessitats d’habitatge diferents en punts diversos de la ciutat:

 1. Lloguer i habitatges dotacionals: L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona disposa de més de 7.000 habitatges de lloguer destinats a millorar la situació de l’habitatge a la ciutat. Aquests lloguers es divideixen en dos grans grups:
  • Per a gent gran: Destinats a persones de més de 65 anys. S’hi ofereixen tots els serveis que la gent gran requereix.
  • Lloguer social: En règim de lloguer, s’adrecen a totes les persones en situació de necessitat d'habitatge.
 2. Dret de superfície: Té per objectiu facilitar l'accés als habitatges de protecció oficial. L'adjudicatari adquireix la propietat de l'habitatge per un període de temps llarg, però el sòl queda en mans de l'Administració.
 3. Afectats urbanístics: Habitatges de lloguer o de venda destinats a totes les persones afectades o traslladades a causa dels nous plantejaments urbanístics.
 4. Promocions d’adjudicació directa de promotor: Amb la finalitat d’ampliar el Parc Públic d’Habitatges, s’hi han inclòs també els immobles provinents dels promotors.

Habitatge dotacional per a gent gran

Les persones grans són uns dels col·lectius socials més vulnerables de la nostra societat. Sovint es troben amb menys recursos econòmics, viuen en habitatges inadequats i requereixen atencions i necessitats especials.

L’objectiu és oferir a les persones grans un habitatge segur, adaptat, confortable i integrat a la ciutat. Així mateix, es té en compte que se’ls proporcioni els serveis i les cures que necessiten: servei especialitzat les 24 hores del dia, atenció directa i personal al centre i teleassistència, que els aporta autonomia.

Requisits per sol·licitar aquests habitatges:

 • Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO).
 • Tenir 65 anys o més.
 • No disposar de cap habitatge en propietat.
 • Gaudir de certa autonomia.
 • Tenir uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM.
 • També es tindran en compte les necessitats d’habitatge, les circumstàncies familiars i personals, i les dificultats d’accessibilitat de l’habitatge on es resideix. 

Lloguer social

L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona promociona habitatges de lloguer social destinats a totes les persones o unitats de convivència que necessitin l’adjudicació d’un immoble que respongui a les seves necessitats d’habitatge.

Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Dret de superfície

En aquesta modalitat, la persona a la qual s'adjudica l’habitatge n’adquireix la propietat per un període de 75 anys, amb un preu que està molt per sota del mercat, però el sòl sempre resta en mans de l'Administració.

Els habitatges de les promocions destinades a dret de superfície solen tenir una mitjana de 60 metres quadrats útils i estan construïts amb els criteris de construcció sostenible que l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) aplica en totes les seves promocions.

Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Afectats urbanístics

Aquesta tipologia d’habitatge que promou l'IMHAB està destinada a les persones o unitats de convivència afectades per remodelacions o reordenacions urbanístiques destinades a millorar la ciutat de Barcelona.

Els habitatges estan construïts amb criteris de construcció sostenible i solen tenir una superfície de 65 a 85 metres quadrats. Els habitatges poden ser en règim de lloguer o de venda, amb els mateixos preus dels habitatges de producció oficial. Tot i això, per accedir a aquesta modalitat d’habitatge cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Promocions d'adjudicació de promotor

Una altra opció per a totes les persones que necessitin accedir a un habitatge a preus més assequibles als del mercat i que estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO), és adreçar-se directament als promotors. Els immobles que comercialitzen aquests agents privats procedeixen d’habitatges que han quedat vacants després dels processos d’adjudicació que duu a terme el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Els habitatges es traslladen als promotors, que són els qui s’encarreguen de comercialitzar-los i adjudicar-los. Però per optar a qualsevol d’aquests habitatges, caldrà estar inscrit en el registre i complir els requeriments que sol·licitin els promotors.

En aquest enllaç podràs trobar més informació i consultar les promocions ofertes a través de L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Comparteix aquest contingut