Rehabilitació energètica i generació d’energia

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia amb energia solar.

Millorar l’eficiència energètica per viure millor

La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

A més, es finançarà el 100% del cost de l’auditoria energètica, sempre que es realitzi alguna de les actuacions que contempla l’auditoria. També es finançarà el 100% del cost del projecte o memòria tècnica per actuacions de reducció del consum energètic i generació, sempre que es realitzi la instal·lació.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació energètica?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclouen els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona fins al 31 de desembre de 2017.

Qui pot demanar l'ajut?

Rehabilitació de la part comuna dels edificis

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici
 • El propietari/a de l’edifici
 • Professionals o industrials del sector energètic

 

Rehabilitació d’interior d’habitatges

 • El propietari/a de l’habitatge
 • El llogater/a amb el consentiment del propietari/a

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Els ajuts van dirigits a habitatges destinats a residències habituals permanents i a edificis d’habitatges en què el 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) estigui destinada a habitatge habitual.

 • En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts els habitatges destinats a residència habitual i permanent, optant a la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

 

Si els habitatges es troben buits, els ajuts s’atorgaran amb el compromís d’incloure els immobles a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona un cop rehabilitats.

Quins són els programes i les subvencions?

Exterior dels edificis

 • Generació d’energia renovable a partir de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques
  • Subvenció del 60% amb un màxim de 60.000€
  • Caldrà acreditar un contracte de manteniment de mínim 4 anys
  • Subvenció del 100% del cost tècnic del projecte i/o memòria tècnica fins a un màxim de 5.000€

 

 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients sempre que s’incorpori una caldera centralitza amb suport d’energia solar tèrmica
  • Subvenció del 60% amb un màxim de 60.000€
  • Caldrà acreditar un contracte de manteniment de mínim 4 anys
  • Subvenció del 100% del cost tècnic del projecte i/o memòria tècnica fins a un màxim de 5.000€

 

 • Actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global
  • Col·locació d’aïllament en tot l’envolupant de l’edifici
  • Subvenció màxima del 50% amb un màxim de 60.000€
  • Subvenció del 100% de la realització de l’auditoria energètica sempre que es realitzi alguna de les actuacions incloses en aquesta

 

 • Actuacions parcials de rehabilitació energètica
  • Actuacions sobre façanes, cobertes i terrats, mitgeres i celoberts
  • Subvenció màxima del 35% amb un topall de 30.000€

 

Interior dels habitatges

 • Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida als balcons, portes d’entrada...) per millorar l’aïllament interior, reduir la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic
 • Incorporació de proteccions solars en les obertures
 • Els ajuts per rehabilitar l’interior dels habitatges es dirigeixen a unitats familiars que no superin els 25.000 € d’ingressos anuals

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Quan s'obre el termini, els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

En un mes, com a molt tard, el Consorci concertarà una visita i redactarà un informe tècnic on s’assenyalaran les condicions per poder optar a la subvenció i les quantitats màximes que es podran rebre.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

Més informació sobre eficiència i generació energètica a: www.energia.barcelona 

Comparteix aquest contingut