Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Obres per millorar els elements comuns

Renovar els elements comuns dels edificis és una mesura necessària per millorar-ne l’accessibilitat, la seguretat i l’eficiència energètica.

Rehabilitar els edificis, un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en un deteriorament de l’espai públic i de les condicions de vida dels veïns i veïnes. Per això, l’Ajuntament de Barcelona ofereix una línia d’ajuts per promoure la rehabilitació dels elements comuns dels edificis.

Aquestes subvencions serveixen per fer front a la reparació de patologies estructurals dels edificis, a obres de millora d’elements comuns com façanes, patis o escales, a mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

Per tal d’evitar que aquestes millores es tradueixin en l’expulsió del veïnat del barri per l’augment dels preus del lloguer, l’Ajuntament de Barcelona ha pres diverses mesures.

Així, en el cas dels edificis que incloguin habitatges llogats, només podran rebre subvencions els immobles amb un preu del lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que disposin d’un contracte de lloguer de cinc anys de duració com a mínim.

En el cas dels edificis que incloguin habitatges buits i les propietats verticals (és a dir, a les finques destinades sencerament al lloguer que són propietat d’una o vàries persones), només rebran els ajuts si inclouen aquests pisos a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. A banda d’això, es denegarà la subvenció als habitatges d’ús turístic.

Mitjançant totes aquestes mesures, l’Ajuntament de Barcelona vol fomentar la rehabilitació alhora que defensa el dret a l’habitatge de les persones llogateres.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'edificis?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici

Queden exclosos de la subvenció:

 • Els habitatges d’ús turístic.

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1995, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica.

El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
 • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Quan es tracti de propietats horitzontals, en el supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

Quins són els programes i les subvencions?

Patologies estructurals

Ajuts per millorar qualsevol malmesa de l’edifici que pugui afectar la seva solidesa i seguretat, amb obres de substitució i de reforç.

La subvenció serà del 35% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció s'ampliarà en un 15% incrementant el topall 15.000€. I la subvenció màxima serà del 50% del pressupost. 

També s'ampliarà el pressupost protegible si s'utilitzen materials de baixa petjada ecològica (+5% incrementant el topall 10.000€) i en edificis catalogats (+5% incrementant el topall 5.000€). La subvenció màxima serà del 50% del pressupost. ​

 

Obres no estructurals

Façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls.

 

Accessibilitat

Instal·lació d’ascensors: la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà en 20.000 €.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció s'ampliarà en un 15% incrementant el topall 15.000€. I la subvenció màxima serà del 50% del pressupost. 

També s'ampliarà el pressupost protegible si s'utilitzen materials de baixa petjada ecològica (+5% incrementant el topall 10.000€) i en edificis catalogats (+5% incrementant el topall 5.000€). La subvenció màxima serà del 50% del pressupost. ​

Supressió de barreres arquitectòniques: la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €.

S'ampliarà el pressupost protegible si s'utilitzen materials de baixa petjada ecològica o en edificis catalogats (+5% incrementant el topall 5.000€). La subvenció màxima serà del 35% del pressupost. ​Amb un topall màxim de 40.000€.

 

Obres d’instal·lació

Eliminació de tots els elements amb materials obsolets o en mal estat de l’antiga instal·lació que presentin un risc per a les persones o els edificis, o que no s’adaptin a la normativa vigent.

Instal·lacions generals comunes: xarxes d’aigua, sanejament, electricitat o gas, unificació de les antenes de televisió, reordenació dels aparells d’aire condicionat i instal•lacions contra incendis. En aquests casos, la subvenció serà del 20% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €, ampliable en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

Retirada d’elements obsolets d'amiant: la subvenció serà del 35% amb un topall de 30.000€.

Aigua directa: la subvenció serà del 30% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 € ampliables en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

 

Estalvi energètic i sostenibilitat

Generació d’energia renovable a partir de plaques solars tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària) o fotovoltaiques (per produir electricitat): subvenció de fins al 50 % del cost, amb un màxim de 3.500€ per habitatge o de 60.000 € per edifici.

Mesures de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global, com la col·locació d’aïllament en tot l'envoltant de l’edifici: subvenció de fins al 40 % del cost, amb un màxim de 30.000€ per a edificis de menys de 20 habitatges; 40.000€ per a edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per a edificis de més de 41 habitatges.

Actuacions parcials de rehabilitació energètica, com actuacions sobre façanes, cobertes i terrats, parets mitgeres i celoberts: subvenció màxima del 25 % del cost amb un màxim de 30.000€ per a edificis de menys de 20 habitatges; 40.000€ per a edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per a edificis de més de 41 habitatges.

Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada des del 30/10/2020.

La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci.

Els ajuts es poden sol·licitar:

 • A través de la seu electrònica municipal i adjuntar els impresos de sol·licitud corresponents, a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
 • Presencialment, demanant cita prèvia a Institut Municipal del Paisatge Urbà a través del mail paisatgeurba@bcn.cat
 • Mitjançant una trucada al 010 on el personal del servei assessorarà telefònicament sobre les opcions disponibles per fer la tramitació sense necessitat de desplaçar-se a una oficina d’atenció presencial.

El comunicat final d'obres s'haurà de presentar en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què se certifiqui l'acabament de les obres, i s'haurà d'acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s'hagi presentat juntament amb l'inici de les obres, s'haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

 

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut