->Una antiga xemaneia de maons
 • ->Una dona camina davant d´uns panells solars
 • ->Un terrat dins d´una illa de cases
 • ->Paisatge verd en una illa de cases
 • ->Una dona surt de l´ascenssor de casa seva

Zones i barris de la ciutat amb ajuts específics

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona –impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya– ofereix ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns per assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat, amb l'objectiu que siguin saludables i eficients.

La convocatòria està oberta actualment. En la darrera convocatòria es van atorgar 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania.

S'ha definit un conjunt de àrees d'interès especial en les quals es podran obtenir ajuts especials. Les zones incloses en aquest programa actualment són:

 • Turó de la Peira
 • Sud-oest del Besòs i Baró de Viver
 • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon i Robador)
 • Illa Eficient (carrers Viladomat-Gran Via de les Corts Catalanes-Calàbria-Diputació)
 • Superilles
 • Ciutat Meridiana

Vols saber quins són els àmbits amb ajuts especials?

En aquests desplegables podràs trobar les diferents zones de Barcelona que es consideren d’interès especial i que, per tant, gaudeixen de més protecció.

Per què hi ha àmbits amb ajuts especials?

Per les seves característiques, hi ha zones i barris de la ciutat que requereixen una atenció especial; per aquest motiu s’hi destinen ajuts específics o més elevats que a la resta de Barcelona.

En cas de residir-hi, les prestacions es tramiten a l’Oficina de l’Habitatge del districte corresponent. El personal especialitzat atendrà la sol·licitud i assistirà els sol·licitants al llarg de tot el procés de tramitació.

Quines zones tenen associats ajuts especials?

En l’actualitat, a Barcelona hi ha tres tipologies de zones urbanes a les quals s’assignen ajuts especials:

 

Conjunts urbans

Són polígons d’habitatge d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació.

 

Àrea de conservació i rehabilitació de Sant Ramon a Ciutat Vella

Per permetre una intervenció excepcional en zones en risc de fractura social, la Llei del dret a l’habitatge preveu l’Àrea de Conservació i Rehabilitació. Un dels seus objectius principals és que la millora del parc d’habitatges es tradueixi en un espai públic de més qualitat.

 

L’Illa Eficient

L’Illa Eficient neix per estimular una manera nova d’abordar els projectes de rehabilitació sostenible i establir un model global i multidisciplinari de l’habitatge. Delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, els carrers de Calàbria, de la Diputació i de Viladomat, vol convertir els ciutadans en protagonistes actius del procés de canvi del seu habitatge.

Turó de la Peira

En el cas d'actuacions de patologies estructurals, es concedirà la quantia de subvenció més beneficiosa entre el 50% de la subvenció, sense topall, o la prevista en la convocatòria que es va aprovar per l'any 2010.

En el cas dels edificis de l'àmbit del Turó de la Peira que sol·licitin ajuts per a la rehabilitació de patologies estructurals, es podran incloure com a despeses subvencionables en un import del 100% les segones diagnosis que s'hagin fet en el marc del conveni firmat entre el Districte de Nou Barris i l'Associació de Veïns i Veïnes de Nou Barris. Aquesta subvenció es podrà pagar íntegrament amb la comunicació de l'inici de les obres sempre que s'aportin factures i rebuts pel 100% del cost de la segona diagnosi.

Sud-oest del Besòs i Baró de Viver

En el cas d'actuacions en els àmbits amb conveni específic del sud-oest del Besòs i Baró de Viver per a la instal·lació d'ascensors, es concedirà la quantia de subvenció més beneficiosa entre el 50% amb un topall de 60.000 € o la prevista en la convocatòria que es va aprovar per a l'any 2010, amb independència de la data de l'acabament de les obres.

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut sense que en cap cas l'ajut acumulat superi el cost total de l'obra. Per acreditar aquest punt, l'Institut Municipal d'Urbanisme aportarà un certificat en què s'acrediti el finançament de l'obra i les subvencions rebudes pels sol·licitants.

Ciutat Vella (Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon)

En el cas d'actuacions en els elements comuns la subvenció serà del 50%, amb un topall de 60.000 €. Quan en un edifici hi hagi diferents actuacions per fer segons un informe tècnic, es podran sol·licitar per separat sempre que s'hagi firmat el conveni amb un calendari d'obres aprovat. En aquests casos, la subvenció es podrà concedir en finalitzar cada actuació sempre que es compleixi el calendari previst.

En el cas de propietaris o llogaters d'habitatges que estiguin inclosos en el Pla Dintres del districte de Ciutat Vella o de l'àrea de rehabilitació de Sant Ramon, al districte de Ciutat Vella, la subvenció serà del 50%, amb un topall de 12.000 €. Els propietaris dels habitatges hauran d'acreditar mitjançant el padró municipal que l’immoble era i seguirà sent el seu habitatge habitual. Els propietaris o llogaters d'aquests habitatges hauran d'acreditar uns ingressos màxims de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent. Les subvencions les podran sol·licitar tant els propietaris que visquin en els habitatges com els propietaris que els tinguin llogats per a residència habitual i permanent o els llogaters que hi visquin (aquests darrers amb l'autorització dels propietaris). En acabar les obres, els habitatges hauran de seguir ocupats per la mateixa unitat familiar que els ocupava abans de sol·licitar l'ajut.

Illa Eficient

Pels edificis inclosos en l'àmbit d'Illa Eficient delimitat pels carrers de Viladomat, la gran via de les Corts Catalanes, de Calàbria i de la Diputació, s'estableixen els ajuts següents:

 • Se subvencionaran en un 100% els projectes executius, IVA inclòs, amb un topall de 20.000 €, sempre que continguin alguna actuació activa de les incloses en el Pla Director i s'executi.
 • Se subvencionaran les actuacions que s'executin d'acord amb el Pla Director sempre que prevegin alguna actuació activa al 50% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 € per actuació. En cas d'actuacions de generació, la subvenció serà del 60% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 €. En cas que només es prevegin actuacions passives parcials, s'aplicarà la subvenció general prevista en aquesta convocatòria. Seran subvencionables totes les actuacions i les despeses incloses en el Pla Director.

Superilles

En els àmbits de ciutat on s'implanti el Programa de Superilles, es redactarà un Pla d'Acció que definirà el tipus de mobilitat de cada carrer: xarxa bàsica, xarxa local i xarxa veïnal. En el moment que aquest Pla d'Acció estigui aprovat, els edificis que tinguin façana als carrers de la xarxa bàsica i local disposaran d'un increment del percentatge previst per a cada actuació en la convocatòria en un 10% i el topall de subvenció en 10.000 € per actuació.

Ciutat Meridiana

Per a la instal·lació d'ascensors es concedirà una subvenció del 75% sense topall.

Comparteix aquest contingut