Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

    ->Una antiga xemaneia de maons
  • ->Una dona camina davant d´uns panells solars
  • ->Un terrat dins d´una illa de cases
  • ->Paisatge verd en una illa de cases
  • ->Una dona surt de l´ascenssor de casa seva

Zones i barris de la ciutat amb ajuts específics

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona –impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya– ofereix ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns per assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat, amb l'objectiu que siguin saludables i eficients.

S'ha definit un conjunt de àrees d'interès especial en les quals es podran obtenir ajuts especials. Les zones incloses en aquest programa actualment són:

  • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon i Robador)
  • Illa Eficient (carrers Viladomat-Gran Via de les Corts Catalanes-Calàbria-Diputació)

Vols saber quins són els àmbits amb ajuts especials?

En aquests desplegables podràs trobar les diferents zones de Barcelona que es consideren d’interès especial i que, per tant, gaudeixen de més protecció.

Per què hi ha àmbits amb ajuts especials?

Per les seves característiques, hi ha zones i barris de la ciutat que requereixen una atenció especial; per aquest motiu s’hi destinen ajuts específics o més elevats que a la resta de Barcelona.

En cas de residir-hi, les prestacions es tramiten a l’Oficina de l’Habitatge del districte corresponent. El personal especialitzat atendrà la sol·licitud i assistirà els sol·licitants al llarg de tot el procés de tramitació.

Quines zones tenen associats ajuts especials?

En l’actualitat, a Barcelona hi ha tres tipologies de zones urbanes a les quals s’assignen ajuts especials:

 

Conjunts urbans

Són polígons d’habitatge d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació.

 

Àrea de conservació i rehabilitació de Sant Ramon a Ciutat Vella

Per permetre una intervenció excepcional en zones en risc de fractura social, la Llei del dret a l’habitatge preveu l’Àrea de Conservació i Rehabilitació. Un dels seus objectius principals és que la millora del parc d’habitatges es tradueixi en un espai públic de més qualitat.

 

L’Illa Eficient

L’Illa Eficient neix per estimular una manera nova d’abordar els projectes de rehabilitació sostenible i establir un model global i multidisciplinari de l’habitatge. Delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, els carrers de Calàbria, de la Diputació i de Viladomat, vol convertir els ciutadans en protagonistes actius del procés de canvi del seu habitatge.

Ciutat Vella (Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon)

En el cas d'actuacions en els elements comuns la subvenció serà del 50%, amb un topall de 60.000 €. Quan en un edifici hi hagi diferents actuacions per fer segons un informe tècnic, es podran sol·licitar per separat sempre que s'hagi firmat el conveni amb un calendari d'obres aprovat. En aquests casos, la subvenció es podrà concedir en finalitzar cada actuació sempre que es compleixi el calendari previst.

En el cas de propietaris o llogaters d'habitatges que estiguin inclosos en el Pla Dintres del districte de Ciutat Vella o de l'àrea de rehabilitació de Sant Ramon, al districte de Ciutat Vella, la subvenció serà del 50%, amb un topall de 12.000 €. Els propietaris dels habitatges hauran d'acreditar mitjançant el padró municipal que l’immoble era i seguirà sent el seu habitatge habitual. Els propietaris o llogaters d'aquests habitatges hauran d'acreditar uns ingressos màxims de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent. Les subvencions les podran sol·licitar tant els propietaris que visquin en els habitatges com els propietaris que els tinguin llogats per a residència habitual i permanent o els llogaters que hi visquin (aquests darrers amb l'autorització dels propietaris). En acabar les obres, els habitatges hauran de seguir ocupats per la mateixa unitat familiar que els ocupava abans de sol·licitar l'ajut.

Illa Eficient

Pels edificis inclosos en l'àmbit d'Illa Eficient delimitat pels carrers de Viladomat, la gran via de les Corts Catalanes, de Calàbria i de la Diputació, s'estableixen els ajuts següents:

  • Se subvencionaran les actuacions que s'executin d'acord amb el Pla Director sempre que prevegin alguna actuació activa al 50% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 € per actuació. En cas d'actuacions de generació, la subvenció serà del 60% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 €. En cas que només es prevegin actuacions passives parcials, s'aplicarà la subvenció general prevista en aquesta convocatòria. Seran subvencionables totes les actuacions i les despeses incloses en el Pla Director.

Comparteix aquest contingut