Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU des del 07/06/2019

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo.

Límit de renda familiar: 2,80 vegades l’IRSC

Lloguer mensual màxim: 750€ (900 € per a famílies nombroses).

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Protecció per a les persones llogateres

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir: s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de la Generalitat de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya.
 • Tenir uns ingressos inferiors a 2,80 vegades l’IRSC (equivalent a 3 vegades l’IPREM). Els ingressos han de ser suficients per al pagament del lloguer.
 • Que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny del 2013 caldrà acreditar el compliment de l’obligació del pagament de la fiança al propietari.
 • Que l’import de la renda de lloguer mensual no superi els 750 euros, o 900 si es tracta de famílies nombroses.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l’administrador de la finca com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions (article 13 de la Llei de Subvencions).
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comprovarà aquesta obligació abans d’emetre la resolució corresponent.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la unitat de convivència no pot tenir un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la unitat de convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.
 • Que  no tinguin un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500 euros. S’exceptua el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. En aquests casos caldrà presentar l’escriptura de la dació.
 • Que l’habitatge no sigui gestionat o administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Documentació

 • Formulari de sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer, on s'inclou:
  • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió
 • DNI/NIF/NIE o passaport de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència. Si han canviat de NIE a DNI han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Si no és titular del contracte de lloguer haurà d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s’escau, el conveni de separació o divorci.
 • Rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, amb la informació necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
 • Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim exercici fiscal tancat.
  • Si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'ha d'aportar el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació. L'informe de vida laboral s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
   • Important: Si els ingressos s’acrediten per mitjà d’aquesta declaració, no s’acceptaran altres justificants. Per tant, si una persona porta declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d’ingressos normalitzada.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats , s'admetran els ingressos d'aquell any de la unitat de convivència. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.
 • En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l’Oficina de l’Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la unitat de convivència.
 • ​Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la subvenció, degudament segellat per l'entitat financera.

 

Documentació específica:

Segons la situació familiar i/o personal caldrà aportar a més:

 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.
 • Resolució del Ministeri de l’Interior o sentencia judicial ferma en cas d’acreditar la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat.
 • Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en cas d’acreditar ser persona jove extutelada.
 • Certificat d’Immigració es cas d’acreditar ser persona amb mesures de protecció internacional.
 • Documentació judicial o ordre de protecció vigent en cas d’acreditar situacions de violència gènere.

 

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia i termini de sol·licitud

 • Aquesta subvenció no està disponible actualment. El període de presentació de sol·licituds va estar obert entre el 16 d'abril  i el 7 de juny de 2019.
 • L’import  de la subvenció és del 40% de l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 euros/any (200 euros/mes) per habitatge.
 • La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.
 • Per a contractes de lloguer signats entre l’1 de gener del 2019 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció s’atorgarà a partir del mes posterior a la data de vigència del contracte i fins el mes de desembre del 2019 amb un import màxim mensual de 200 euros.

Incompatibilitats

 • Aquestes subvencions són incompatibles, per a les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.
 • Així mateix, són incompatibles amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 • De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i amb la finalitat d'evitar desnonaments i de complementar la renda garantida de ciutadania, les prestacions regulades per aquestes bases únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d'un sol membre que han estat beneficiàries d'una renda mínima d'inserció o d'una prestació no contributiva i a la vegada d'un ajut pel pagament del lloguer en l'exercici anterior, per tal d'evitar la pèrdua de l'habitatge habitual i el desnonament.

Altres informacions

Pagament de la subvenció:

 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts (abans del 28 de juny del 2019), informació facilitada per les entitats financers que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions o altres mitjans.
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

 

Criteris de prioritat per valorar i ordenar les sol·licituds:

 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

 

Fiscalitat:

 • Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

 

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut