Un home comprova el correu de la seva bústia

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU. Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any.

Destinataris: persones amb deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC.*

Quota mensual màxima: 900 €

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals

Prestacions per evitar situacions d’emergència

Les prestacions d’emergència de l'ajut per pagar les quotes hipotecàries tenen l’objectiu d’ajudar les persones a fer front als impagaments de les quotes del préstec hipotecari per motius sobrevinguts. Aquestes ajudes es destinen a les persones residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge a la ciutat que sigui el seu domicili habitual.

Les finalitats d’aquestes prestacions són:

 • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.
 • En els expedients de quotes hipotecàries, si durant la gestió de la prestació el sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge, es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos que perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, podrà demanar l’ajut de la pèrdua de l’habitatge.
 

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

Consulta aquest apartat per conèixer els requisits de l’ajut i evitar córrer el risc de perdre l'habitatge. Les sol·licituds de les prestacions d’emergència per pagar les quotes de la hipoteca es poden presentar durant tot l’any en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes de quotes d’amortització del préstec hipotecari per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.

Requisits

 • Residir a Catalunya.
 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
 • Acreditar la urgència i la necessitat especial de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud no poden superar 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola, 2'5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, ni 3 vegades l'IRSC ponderat en el cas de persones amb discapacitat o amb un grau de dependència elevat (més informació a la taula).
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap altre habitatge en propietat a banda del que serà objecte de l'ajut.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 • Cal haver pagat les quotes d'amortització hipotecària del préstec com a mínim durant els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
 • L'import de les quotes d'amortització del préstec hipotecari que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 900 euros.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d'amortització des del moment en què es presenti la sol·licitud.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.
 • Poden accedir a aquestes prestacions els habitatges de parc públic i privat. No poden els habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ni les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat, llevat de causa justificada.
 • Han d’acreditar ingressos suficients per a poder pagar les quotes (han de ser com a mínim iguals que les quotes hipotecàries).
 • El préstec hipotecari ha de tenir com a garantia l’habitatge destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant.
 • La quota mensual no pot superar els 900 euros
 • S’han d’acreditar 12 mesos pagats des de la constitució del préstec hipotecari.

Documentació general

 • Sol·licitud de prestacions econòmiques d’urgència especial.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, en què consti la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència. S'hi ha de fer constar:
  • Els motius pels quals s'ha generat el deute.
  • El pronòstic de la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant i de la Unitat de Convivència.
  • La proposta de valoració dels mesos i/o import del deute.

 

 • Certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l'obté l'Administració local).
 • Original i fotocòpia del certificat del grau de discapacitat emès per l'ICASS, si s'escau.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral (+16 anys). Cal acreditar els ingressos de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • En cas de treballadors autònoms, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels trimestrals de l'IRPF model 130.
  • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial, declaració jurada d'ingressos del pagador.
  • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial o amb ingressos no justificats documentalment (declaració jurada), certificat negatiu de pensions de la Seguretat Social i de la Generalitat, sempre que siguin majors d'edat. També es demanarà el certificat de l'INEM (OTG) per a majors de 16 anys.

 

 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Fotocòpia compulsada de l'escriptura de compravenda de l'habitatge.
 • Model normalitzat del certificat de l'entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular , l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec, el detall de les quotes vençudes no pagades i el concepte del préstec per a l'adquisició de l'habitatge.
 • Formulari de dades bancàries per poder efectuar el pagament de la prestació a creditors, formalitzat per l'entitat que concedeix el préstec hipotecari i signat per la persona sol·licitant de la prestació.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés d'execució hipotecària, en el supòsit que s'hagi iniciat, i justificant d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta.
 • En el cas que s’hagi iniciat procés d’execució hipotecària caldrà presentar la documentació relativa al procés, així com el justificant d’haver sol·licitat advocat d’ofici o nomenament d’aquest.

Obtenció de dades de manera electrònica

Autorització de les persones sol·licitants i de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar i obtenir les seves dades quan siguin rellevants per a la tramitació de la prestació a:

 • L'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)
 • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
 • El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
 • El padró municipal corresponent
 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • La Direcció General de la Policia
 • La Direcció General del Cadastre
 • El registre de la Propietat

Quantia, duració i termini de sol·licitud

Quantia:

 • Prestació quota hipotecària: El nombre màxim de mesos pels quals es pot atorgar l’ajut és de 12 i l’import màxim és de 3.000 euros.
 • Si no s’esgota l’import màxim (12 mesos i/o 3.000  euros) s’han d’haver pagat tres mesos entre el darrer mes atorgat i la presentació de la nova sol·licitud.
 • Si s’esgota l’import màxim (12 mesos i/o 3.000 euros) ha d’haver passat un any des del darrer mes atorgat per poder tornar a sol·licitar l’ajut.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 euros anuals, se'n podrà concedir una de nova que arribi fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

Les sol·licituds de les prestacions per a persones amb deute de quotes d'amortització es poden presentar durant tot l'any.

 

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les línies d’ajuts següents:

 • El manteniment de la Renda Bàsica d'Emancipació, obtinguda d'acord amb el Reial decret 1472/2007.
 • Les prestacions permanents per al pagament del lloguer (Lloguer Just), previstes per la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer (Ajut MIFO), previstes en el conveni de 22 de juliol de 2014 entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.

No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant, amb la mateixa finalitat.

La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Comparteix aquest contingut