Una dona tanca la porta de casa seva

L’emergència en l'àmbit de l'habitatge és una realitat i aquesta ajuda és un mecanisme per actuar en cas de desnonament

Per fer front a la pèrdua de l’habitatge, s’implementen ajudes específiques per donar suport a aquelles persones que es troben en un procés de llançament.

Ajut a persones que han perdut l'habitatge

Els ajuts al lloguer tenen per objectiu afrontar els efectes de l’emergència en l'àmbit de l'habitatge amb dos propòsits: en primer lloc, ajudar les persones a conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, acompanyar les persones que han perdut l’habitatge habitual per desnonament o execució hipotecària mitjançant un nou contracte de lloguer i una ajuda econòmica.

Les prestacions d’emergència a persones que han perdut l’habitatge tenen l’objectiu de respondre a les situacions de desnonaments i execucions hipotecàries a Barcelona. Aquests ajuts es destinen a persones residents a la ciutat que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge a Barcelona que sigui el seu domicili habitual.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos que cal seguir per sol·licitar aquest ajut, que es pot demanar en qualsevol moment a les oficines de l’habitatge de Barcelona.

Requisits

 • Residir a Catalunya.
 • Les persones sol·licitants s'han de trobar en situació de pèrdua de l'habitatge i han de ser titulars d'un contracte de lloguer o estar en procés de cerca d'habitatge.
 • En aquest supòsit es podrà dictar una resolució favorable de la sol·licitud de prestació, condicionada a la presentació del contracte d'arrendament en el termini de 60 dies comptats a partir de l'endemà de la data de la seva notificació.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptada, llevat causa justificada.
 • Acreditar la urgència i la necessitat especial de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden superar 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola, 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més i 3 vegades l'IRSC ponderat en el cas de persones amb discapacitat o amb un grau de dependència elevat.
 • El termini entre la data en què es deixa l'habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos.
 • La data d'entrada en vigor del nou contracte no pot ser anterior a 60 dies a partir de la data en què es deixa l'habitatge, excepte en casos de dació en pagament o per altres processos jurídics en què el termini pot ser de 180 dies.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 • Ni les persones arrendatàries ni cap membre de la unitat de convivència no poden tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
 • L'import de les rendes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims de 750 euros.
 • L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i per un període màxim de dotze mesos.
 • La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de presentació. En casos en què s'ha dictat una resolució favorable, condicionada a l'aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s'hagi aportat el contracte.
 • L'import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 600 euros, i només es pot atorgar una vegada. No poden haver transcorregut més de tres mesos entre la data de la signatura del contracte d'arrendament i la presentació de la sol·licitud.

Documentació

 • Sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud, a més de la referència d'aquest document, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, en què consti la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
 • En cas que el contracte sigui a partir de l'1 de juny de 2013, caldrà acreditar haver pagat la fiança de lloguer a l'arrendador.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar-los de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud; en cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
  • Els treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal.
  • Si són persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • Si són pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar a través del web de la Seguretat Social o del telèfon 901 502 050.

Documentació específica

 • Autorització de les persones sol·licitants i de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar i obtenir les seves dades quan siguin rellevants per a la tramitació de la prestació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el registre de la Propietat (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'hagi residit amb anterioritat.
 • Documentació acreditativa d'haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l'habitatge anterior, si no queda prou justificat amb la documentació del procés corresponent.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Formulari de dades bancàries per poder efectuar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, amb la seva signatura i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les línies d'ajuts següents:

 • El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.
 • Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes en el conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.
 • Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge, i la prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma dels dos ajuts no superi l'import de 3.000 euros.

 

No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant amb la mateixa finalitat.

La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Termini de sol·licitud

Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Comparteix aquest contingut