Un home consulta les seves factures

Deus alguna mensualitat del lloguer?

Aquesta ajuda té la finalitat d’ajudar les persones amb impagaments de lloguer perquè puguin fer front al cost del seu habitatge. 

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Els ajuts tenen dos objectius principals. En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que evita que les persones visquin el procés traumàtic de perdre la llar. I en segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonaments i execucions hipotecàries, posar a la disposició dels titulars un nou contracte de lloguer i una ajuda econòmica.

Les prestacions d’emergència que inclou l’ajut del pagament de les quotes del lloguer tenen l’objectiu d’atendre els impagaments de les quotes del lloguer. Aquestes ajudes es destinen a persones residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge a la ciutat en el qual visquin habitualment.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut, que es pot demanar en qualsevol moment a les oficines de l’habitatge de Barcelona.

Requisits

 • Residir a Catalunya.
 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni les que han rebut l'oferta d’accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.
 • Acreditar la urgència i la necessitat especial de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola, no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat en el cas de persones amb discapacitat o amb un grau de dependència alt.
 • S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal (ocupat de manera permanent durant un mínim de nou mesos seguits a l'any).
 • Si en el moment de resoldre la sol·licitud la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge per al qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l'habitatge.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, tret que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 • Ni les persones arrendatàries ni cap membre de la unitat de convivència no poden tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
 • El sol·licitant ha d'haver pagat la renda de lloguer durant un període mínim de tres mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a l'inici del període per al qual se sol·licita la prestació.
 • La data del primer rebut de lloguer impagat no pot ser superior a dotze mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, excepte en casos en què s'hagi iniciat un procés de desnonament.
 • L'import de les quotes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 750 euros.
 • La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, i l'import màxim és de 3.000 euros anuals. La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos, encara que l'import concedit no arribi a la quantia màxima esmentada anteriorment.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer des del moment en què es presenti la sol·licitud. Es considera que es compleixen aquestes condicions quan s'acrediten, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l'import del lloguer.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.
 • Excepcionalment, quan el deute acumulat superi el límit dels 3.000 euros anuals, i sempre que es justifiqui documentalment que s'ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l'habitatge per pagar l'excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la sol·licitud.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 euros anuals, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquesta prestació fins a la quantia màxima, no poden sol·licitar una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament de les rendes de lloguer de l'habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim d'un any entre de la data de la resolució i la data de la nova sol·licitud.
 • En el moment en què s'hagi d'emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a dotze mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.

Documentació

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud, a banda de la referència d'aquest document, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, en què consti la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
 • En cas que el contracte sigui a partir de l'1 de juny de 2013, caldrà acreditar haver pagat la fiança de lloguer a l'arrendador.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, presentar el contracte de treball.
  • Els treballadors per compte d'altri han d'aportar la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal.
  • Les persones en situació d’atur han de presentar un certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • Els pensionistes han de lliurar certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar a través del web de la Seguretat Social o del telèfon 901 502 050.

Documentació específica

 • Autorització de les persones sol·licitants i de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar i obtenir les seves dades quan siguin rellevants per a la tramitació de la prestació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el registre de la Propietat (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que acrediti l'import detallat del deute i dels mesos corresponents (inclòs en el formulari de sol·licitud).
 • Formulari de dades bancàries per poder efectuar el pagament de la prestació a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, signat per aquesta persona i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
 • Formulari de dades bancàries per poder efectuar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, en què consti la seva signatura i la diligència de conformitat de l'entitat bancària, en el supòsit de tenir dret a cobrar la prestació complementària si hi ha procediment judicial.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés de desnonament, en el supòsit que s'hagi iniciat, i el justificant d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta.

Quantia, duració i termini de sol·licitud

L'import de la prestació s'estableix com a màxim en dotze mesos de la renda de l'habitatge, amb un límit de 3.000 euros anuals.

Prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer: l'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només es pot atorgar una vegada i per un període màxim de dotze mesos.

Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les línies d’ajuts següents:

 • El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.
 • Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes en el conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.
 • Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge, i la prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma dels dos ajuts no superi l'import de 3.000 euros.

No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant amb la mateixa finalitat.

La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Comparteix aquest contingut