Un noi llegeix un llibre assegut a la taula del menjador

Els ajuts al pagament del lloguer donen suport per prevenir els desnonaments

A Barcelona tenim clar que l’habitatge és un dret; per fomentar-lo existeixen diferents serveis i ajudes per a les persones que tenen problemes per pagar el cost del seu habitatge.

Ajut municipal per al pagament del lloguer

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

L’ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada als arrendataris amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes del lloguer. Aquesta prestació, atorgada després d’una mediació entre les parts i l’Ajuntament, permet mantenir l’habitatge i evitar l’exclusió social.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer i l’habitatge de lloguer de les quals sigui l’habitual i el permanent.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona.

 

Requisits

Per poder ser beneficiari del nou ajut municipal al lloguer cal complir els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, n'hi ha prou d'acreditar sis mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.
 • Estar empadronat a l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant.
 • Pagar un lloguer mensual inferior a 800 euros.
 • La persona sol·licitant o la unitat de convivència no poden tenir una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros.
 • Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència al pagament del lloguer.
 • Haver incorregut en impagament del lloguer o tenir dificultats per pagar-lo per manca de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant el lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
 • No tenir cap habitatge en propietat.
 • No tenir cap parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau entre els llogaters i la persona o l'entitat arrendadora.  
 • No poden accedir a aquestes prestacions els llogaters d'habitatges que són propietat o estan gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, així com d’habitatges subvencionats per programes públics.
 • Els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no han de ser superiors a 1,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Això significa que per a una persona el barem és de 15.935,46 euros anuals o 1.327,96 euros mensuals; per a dues persones és de 16.428,31 euros anuals o 1.369,03 euros mensuals; per a tres persones és de 17.134,90 euros anuals o 1.427,91 euros mensuals;  i finalment per a quatre persones o més és de 17.706,07 euros anuals o 1.475,50 euros mensuals:
Taula d'ajudes al lloguer segons el nombre de membres de la unitat de convivència

Documentació

 • Els sol·licitants de l’ajut municipal de lloguer que compleixin els requisits han d’emplenar l’imprès de sol·licitud.

També hauran d'entregar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de:

 • DNI/NIF/NIE o un document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d'edat.
 • Llibre de família, si escau.
 • Carnet de família monoparental, si escau.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral.
 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.
 • Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.
 • En el cas de persones amb alguna discapacitat, cal presentar l’acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o d'un servei especialitzat sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Comunicació de la propietat o del representant que certifiqui que no es troba al corrent de pagament de la renda de lloguer o, en cas de no disposar-ne, declaració jurada de l'arrendatari en què es manifesti la impossibilitat d’afrontar les rendes de lloguer.

Documentació específica

En cas que hagin acabat l’estada i el procés d’inclusió en un recurs residencial:

 • Informe signat per la direcció de l'entitat gestora de l'habitatge d'inclusió social en què s'acrediti que la unitat de convivència sol·licitant d'aquestes prestacions ha assolit els objectius establerts en el procés d'inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l'entitat que forma part de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona en els darrers sis mesos.
 • Informe signat per la direcció del Servei SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l'Abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona en què s'acrediti que la unitat de convivència sol·licitant ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista.
 • Informe de la Secretaria de la mesa de valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social per pèrdua d'habitatge.

 

En cas d’haver usat el servei de mediació de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona:

 • Acord signat amb la propietat en el qual s'especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l'arrendador, la data d'efectes i l'import final de la renda de lloguer a pagar per part de l’arrendatari, i el rebut de pagament de la renda en què consti l'import del lloguer després de la rebaixa acordada per la propietat.
 • Rebut de pagament de la renda on consti l’import de lloguer després de la rebaixa acordada.
 • Si escau, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer.

 

En cas d’haver estat beneficiaris de l’ajut temporal garantit o del servei de suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials:

 • Informe de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i els termes de la percepció de l'ajut temporal garantit o del servei de suport d'accés a l'habitatge.

Obtenció de dades de manera electrònica

Les persones sol·licitants que autoritzin l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de manera electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment no caldrà que aportin la documentació següent:

 • Certificat o volant de convivència de l'Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones de la unitat de convivència.
 • En el cas de persones en situació d'atur o pensionistes, certificat emès per l'òrgan encarregat de pagar l’import durant l’any en curs.
 • Carnet de família monoparental, si escau.
 • Les persones amb alguna discapacitat han de presentar l’acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Ajuts per a casos on ja hi ha hagut mediació

 • Unitats de convivència que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.
 • Unitats de convivència que, a través del servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:
  • Hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.
  • Hagin acordat una rebaixa mínima de 50 euros mensuals, i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 90 dies a comptar des de la data de l’acord de rebaixa. Excepcionalment aquest acord no serà exigible si s’ha iniciat un procediment judicial per impagament del lloguer.
  • Hagin estat beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona de convocatòries anteriors.
 • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials.

Quantia, duració i termini de sol·licitud

L’ajut municipal per al pagament del lloguer té una durada màxima de dotze mesos.

La quantitat de la prestació varia en funció de cada persona i situació. En tots els casos, però, l'import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària i l'import que hauria de pagar (30% dels ingressos). L’import mínim, en qualsevol cas, és de 20 euros mensuals.

Aquesta convocatòria està tancada actualment.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles per les mateixes mensualitats de l'any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d'administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat que s'hagi comès.

Ajut municipal 2017: renovació beneficiaris

Aquesta convocatòria té com a objectiu renovar la concessió de prestacions econòmiques a aquelles persones a les quals ja se’ls ha concedit un ajut municipal per al pagament del lloguer. D’aquesta manera, es treballa per garantir la permanència en l’habitatge i es prevé l’exclusió social.

Si voleu més informació sobre els requisits, documentació i tramitació consulteu l’ajut al Consorci de l’Habitatge. Aquest ajut no està disponible actualment.

Comparteix aquest contingut