Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Mesures per defensar el dret a un habitatge digne

Les subvencions que fomenten la rehabilitació de llars i edificis contribueixen a defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne. Informa’t aquí sobre els ajuts disponibles i descobreix les novetats de la campanya d’enguany.

Millorar els habitatges per fer-los confortables i eficients

Conscient de l’impacte de les polítiques de rehabilitació sobre la qualitat de vida de les persones. Barcelona sempre ha estat una de les ciutats del nostre entorn amb major cobertura pública per la rehabilitació del parc privat d'habitatge. Durant la passada dècada s'ha subvencionat la rehabilitació del 6% dels edificis de la ciutat, un percentatge que correspon al 12% dels habitatges.

Des de l'Ajuntament de Barcelona es considera que reforçar les actuacions en la rehabilitació, ha de ser un dels pilars de les polítiques d'habitatge, ja que aquestes actuacions serveixen per garantir el dret a l'habitatge digne, la millora de la qualitat de vida de les persones, el seu benestar i ajuden a lluitar contra la pobresa energètica. Per això, durant l’any 2020, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles.

Els ajuts del període 2016-2019 es van centrar en la protecció de les persones llogateres, condicionant-los al compliment de terminis de lloguer que marca la LAU i amb els preus de l'índex de preus del lloguer. L'objectiu és, doncs, que els habitatges rehabilitats amb fons públics ofereixin contractes estables i no especulatius als seus llogaters. També s'ha volgut protegir les finques que, per la seva alta complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries.

La convocatòria de 2020 manté aquestes línies i inclou tres nous objectius. Per una banda reactivar l'economia i contemplar la rehabilitació com una font generadora d'ocupació. Durant la crisi sanitària hem vist la importància de l'habitatge com a element protector i hem estat conscients de la necessitat de gaudir d'un habitatge confortable i energèticament eficient. Les subvencions aniran, per tant, lligades a la declaració d'emergència climàtica i estaran condicionades al compliment de criteris energètics i mediambientals. Per últim es vol evitar agreujar la situació actual amb una altra onada de desnonaments, per això se seguiran vinculant les ajudes al compliment de la LAU i l'adequació al preu de lloguer estipulat en l'índex de preus del lloguer.

Entre 2016 i 2019 s'han destinat 105 milions d'euros que han servit per rehabilitat anualment al voltant de 10.000 habitatges anuals i generar més de 7.500 milions de llocs de treball.

Si necessites més informació, adreça’t a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Comparteix aquest contingut