Al web de de l’Ajuntament de Barcelona http://habitatge.barcelona/ca s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir als continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador. Les pàgines presenten una visualització correcta en els diversos navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

  • La navegació és coherent.

  • Estructura. L’estructura d’encapçalaments és correcta.

  • Formularis. Els formularis estan etiquetats correctament.

  • Taules i llistes. Les taules i llistes estan marcades correctament.

  • Títols. Els títols de la pàgina són adequats.

  • Imatges de text. Les alternatives textuals de les imatges aporten informació i són comprensibles.

  • Idioma. L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

  • Contrast. Es compleix el contrast mínim entre fons i text.

  • Llenguatge. El llenguatge és adequat per al públic al qual va adreçat.

El desenvolupament del web http://habitatge.barcelona/ca de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Trobareu més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors, a http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Comparteix aquest contingut