Un home consulta les seves factures

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU (es pot sol·licitar en qualsevol moment de l’any).

Destinataris: Persones amb deutes de mensualitats del lloguer provocats per circumstàncies sobrevingudes.

Límit de renda familiar: Entre 2 i 3 vegades l’IRSC, en funció dels membres de la unitat de convivència.

Lloguer mensual màxim: 750€

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Aquesta prestació ajuda les persones amb dificultats econòmiques a fer front al cost del lloguer. Les finalitats d’aquesta prestació són:

 • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament del deute de lloguer, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.

En els expedients de deutes de lloguer, si durant la gestió de la prestació la persona sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge, es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos en els quals es perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, es podrà demanar l’ajut per la pèrdua de l’habitatge.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut, que es pot demanar en qualsevol moment a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Requisits

 • Ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència poden tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi. S’exceptuen les prestacions de quotes hipotecàries ja que demanen l’ajut per pagar el deute de l’habitatge en propietat.
 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant que és el que constitueix el seu domicili segons padró municipal.
 • Cal acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència amb l’aportació d’un informe socioeconòmic dels Serveis Socials d'atenció primària o especialitzada.
 • Poden accedir a aquestes prestacions els habitatges de parc públic i privat. No poden els habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ni les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat, llevat de causa justificada.
 • Les unitats de convivència no poden tenir uns ingressos mensuals superiors als indicats a la taula.
 • Que el titular del contracte de lloguer no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador. També quan l’arrendador sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Només s’hi poden acollir les persones beneficiàries subjectes d’un procés judicial de desnonament. Aquesta prestació té com a finalitat poder donar continuïtat al pagament del Lloguer.
 • Només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de 12 mesos.
 • En cas que el contracte de lloguer no tingui una vigència igual o superior a 12 mesos en la data de resolució de l’expedient, és necessari un compromís de renovació o pròrroga del contracte.
 • S'ha de domiciliar el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • En cas de prestació complementària: en el moment de resoldre l’expedient s’ha de pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant el lloguer des del moment en què es presenti la sol·licitud.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 euros anuals, se'n podrà concedir una de nova que arribi fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Ha d’existir un deute. Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant el lloguer des del moment en què es presenti la sol·licitud.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 euros anuals, se'n podrà concedir una de nova que arribi fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Ha d’existir un deute. Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute.

Documentació

En tots els casos:

 • Formulari de sol·licitud de prestació econòmica d'especial urgència
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència. S'hi ha de fer constar:
  • Els motius pels quals s'ha generat el deute.
  • El pronòstic de la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant i de la Unitat de Convivència.
  • La proposta de valoració dels mesos i/o import del deute.
 • Certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l'obté l'Administració local).
 • Original i fotocòpia del certificat del grau de discapacitat emès per l'ICASS, si s'escau.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral (+ 16 anys):
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • En cas de treballadors autònoms, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels trimestrals de l'IRPF model 130.
  • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial, declaració jurada d'ingressos del pagador.
  • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial o amb ingressos no justificats documentalment (declaració jurada), certificat negatiu de pensions de la SS i de la Generalitat sempre que siguin majors d'edat. També es demanarà el certificat de l'INEM (OTG) per a majors de 16 anys.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

Documentació específica

Documentació relativa al lloguer:

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d'arrendament o es trobi en una situació de separació o divorci, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
 • Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute, no obstant si s’arriba a un acord amb el propietari de fraccionar l’import excedent per valorar l’atorgament de la prestació, s’haurà de presentar l’esmentat acord.
 • Model normalitzat del certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents.
 • Si s'ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, justificant d'haver sol·licitat advocat d'ofici o nomenament d'aquest i document de compromís signat pel propietari conforme, si es liquida el deute:
  • Conserven l'habitatge
  • Se suspèn el procediment judicial
  • Se sol·licita l’arxiu definitiu de la demanda al cobrament de l’ajut.
  • Només per resolucions favorables i amb procés judicial.

 

Documentació relativa a la prestació complementària de lloguer:

 • Cal presentar els rebuts de lloguer pagats segons els sistemes regulats per normativa per a poder cobrar l’ajut.
 • Formulari de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

Quantia, duració i termini de sol·licitud

Quantia:

 • Prestació lloguer: l’import màxim de la prestació són 3.000 euros.
 • Prestació per pèrdua d'habitatge: l’import màxim de la prestació són 3.000 euros desglossats pels següents conceptes:
  • 600 euros de fiança i despeses d'accés a l'habitatge. Per a poder accedir al pagament d'aquest ajut no pot haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la despesa i la presentació de la sol·licitud. Important: si la fiança i les despeses d'accés a l'habitatge són inferiors a 600 euros, es pagarà l'import total de les despeses.
  • L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de lloguer amb un límit màxim de 2.400 euros anuals (200 euros/mes).

Duració: l’ajut pot atorgar-se per un període màxim de 12 mesos.

Termini de sol·licitud: aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Incompatibilitats

 • L’ajut és incompatible amb:
  • La Renda Bàsica d’Emancipació.
  • Les prestacions permanents per al pagament del lloguer (lloguer just) pels mateixos mesos. Quan les prestacions són destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar l’import màxim de la prestació més elevada de 3.000 euros.
  • Les subvencions per al pagament del lloguer (MIFO)
 • Es pot concedir a una mateixa persona sol·licitant la prestació per pagar deutes de lloguer o de quotes, l’ajut a persones desnonades en un mateix any natural, sempre i que la suma de les tres prestacions no superi l’import màxim de 3.000 euros.
 • L’ajut és incompatible amb ajuts d’altres administracions per la mateixa finalitat i pels mateixos mesos. Quan les prestacions són destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any no pot superar la quantitat de 3000 euros.

Altres informacions

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut