Un grup de dones davant la façana d'un edifici

Un habitatge públic de qualitat i per sota del preu de mercat

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona administra més de 6.300 habitatges de lloguer per garantir el dret a l'habitatge a tota la ciutadania.

Garantir l'accés a l'habitatge social

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB), manté el compromís d’impulsar un parc públic d’habitatges en què es mantingui la qualitat dels habitatges per sota del preu de mercat i assequible per a la ciutadania.

El Parc Públic d’Habitatges intenta garantir que cap unitat de convivència no estigui sense llar en situacions d’emergència social al mateix temps que promou habitatges de qualitat sota preu de mercat per garantir l’accessibilitat a l’habitatge. Tanmateix, l’Ajuntament de Barcelona no pot construir de manera immediata tot l’habitatge necessari per cobrir la demanda actual. Per això, el valor afegit d’aquest parc públic és afavorir la coexistència de l’habitatge social i l’habitatge provinent de particulars i de convenis, compra i cessió d’habitatges provinents d’entitats financeres.

Vols saber més coses sobre el Parc Públic d’Habitatges?

En aquests desplegables podràs trobar les tipologies i les característiques principals dels habitatges del parc públic de Barcelona.

Què és el Parc Públic d'Habitatges?

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona administra més de sis mil tres-cents habitatges de lloguer distribuïts per tota la ciutat, destinats a assegurar el dret d’accés a l’habitatge a tota la ciutadania.

Totes les persones que sol·licitin un d’aquests habitatges, en règim de lloguer o en alguna de les altres modalitats existents, han d'estar inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona (HPO).

L’Ajuntament de Barcelona treballa activament per ampliar el Parc Públic d’Habitatges amb nous edificis i immobles repartits arreu del territori i també amb nous sistemes de tinença, com el cohabitatge.

Hi ha diverses tipologies de promocions destinades a satisfer necessitats d’habitatge diferents en punts diversos de la ciutat:

 1. Lloguer i habitatges dotacionals: El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona disposa de més de sis mil tres-cents habitatges de lloguer destinats a millorar la situació de l’habitatge a la ciutat. Aquests lloguers es divideixen en dos grans grups:
  • Per a gent gran: Destinats a persones de més de 65 anys. S’hi ofereixen tots els serveis que la gent gran requereix.
  • Lloguer social: En règim de lloguer, s’adrecen a totes les persones en situació de necessitat d'habitatge.
 2. Dret de superfície: Té per objectiu facilitar l'accés als habitatges de protecció oficial. L'adjudicatari adquireix la propietat de l'habitatge per un període de temps llarg, però el sòl queda en mans de l'Administració.
 3. Afectats urbanístics: Habitatges de lloguer o de venda destinats a totes les persones afectades o traslladades a causa dels nous plantejaments urbanístics.
 4. Promocions d’adjudicació directa de promotor: Amb la finalitat d’ampliar el Parc Públic d’Habitatges, s’hi han inclòs també els immobles provinents dels promotors.

Habitatge dotacional per a gent gran

Les persones grans són uns dels col·lectius socials més vulnerables de la nostra societat. Sovint es troben amb menys recursos econòmics, viuen en habitatges inadequats i requereixen atencions i necessitats especials.

L’objectiu és oferir a les persones grans un habitatge segur, adaptat, confortable i integrat a la ciutat. Així mateix, es té en compte que se’ls proporcioni els serveis i les cures que necessiten: servei especialitzat les 24 hores del dia, atenció directa i personal al centre i teleassistència, que els aporta autonomia.

Requisits per sol·licitar aquests habitatges:

 • Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO).
 • Tenir 65 anys o més.
 • No disposar de cap habitatge en propietat.
 • Gaudir de certa autonomia.
 • Tenir uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM.
 • També es tindran en compte les necessitats d’habitatge, les circumstàncies familiars i personals, i les dificultats d’accessibilitat de l’habitatge on es resideix. 

Lloguer social

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona promociona habitatges de lloguer social destinats a totes les persones o unitats de convivència que necessitin l’adjudicació d’un immoble que respongui a les seves necessitats d’habitatge.

Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Dret de superfície

En aquesta modalitat, la persona a la qual s'adjudica l’habitatge n’adquireix la propietat per un període de 75 anys, amb un preu que està molt per sota del mercat, però el sòl sempre resta en mans de l'Administració.

Els habitatges de les promocions destinades a dret de superfície solen tenir una mitjana de 60 metres quadrats útils i estan construïts amb els criteris de construcció sostenible que el PMHB aplica en totes les seves promocions.

Per accedir a alguna d’aquestes adjudicacions cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Afectats urbanístics

Aquesta tipologia d’habitatge que promou el PMHB està destinada a les persones o unitats de convivència afectades per remodelacions o reordenacions urbanístiques destinades a millorar la ciutat de Barcelona.

Els habitatges estan construïts amb criteris de construcció sostenible i solen tenir una superfície de 65 a 85 metres quadrats. Els habitatges poden ser en règim de lloguer o de venda, amb els mateixos preus dels habitatges de producció oficial. Tot i això, per accedir a aquesta modalitat d’habitatge cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO) i complir els requisits que s’hi estipulen.

Promocions d'adjudicació de promotor

Una altra opció per a totes les persones que necessitin accedir a un habitatge a preus més assequibles als del mercat i que estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO), és adreçar-se directament als promotors. Els immobles que comercialitzen aquests agents privats procedeixen d’habitatges que han quedat vacants després dels processos d’adjudicació que duu a terme el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Els habitatges es traslladen als promotors, que són els qui s’encarreguen de comercialitzar-los i adjudicar-los. Però per optar a qualsevol d’aquests habitatges, caldrà estar inscrit en el registre i complir els requeriments que sol·licitin els promotors.

En aquest enllaç podràs trobar més informació i consultar les promocions ofertes a través del Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona.

Comparteix aquest contingut