Un home comprova el correu de la seva bústia

Tens problemes per assumir les quotes de la hipoteca?

Tens deutes pendents? L’Ajuntament de Barcelona et permet un ajut econòmic per evitar la pèrdua de l'habitatge.

Pagament de quotes d'amortització hipotecària

Les prestacions d’emergència de l'ajut per pagar les quotes hipotecàries tenen l’objectiu d’ajudar les persones a fer front als impagaments de les quotes del préstec hipotecari per motius sobrevinguts. Aquestes ajudes es destinen a les persones residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge a la ciutat que sigui el seu domicili habitual.

Consulta aquest apartat per conèixer l’ajuda específica per poder fer front a l’impagament de quotes i evitar córrer el risc de perdre l'habitatge.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos que cal seguir per sol·licitar aquest ajut, que es pot demanar en qualsevol moment a les oficines de l’habitatge de Barcelona

Requisits

 • Residir a Catalunya.
 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
 • Acreditar la urgència i la necessitat especial de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud no poden superar 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola, 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més ni 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitat o amb un grau de dependència elevat.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la convocatòria no poden tenir cap altre habitatge en propietat a banda del que serà objecte de l'ajut.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 • Cal haver pagat les quotes d'amortització hipotecària del préstec com a mínim durant els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
 • L'import de les quotes d'amortització del préstec hipotecari que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 900 euros.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d'amortització des del moment en què es presenti la sol·licitud.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 euros anuals, se'n podrà concedir una de nova que arribi fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

Documentació

 • Sol·licitud de prestacions econòmiques d’urgència especial.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, en què consti la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, presentar el contracte de treball.
  • Els treballadors per compte d'altri hauran d'aportar la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal.
  • Si són persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • Si són pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs.

Documentació específica

 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050
 • Autorització de les persones sol·licitants i de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar i obtenir les seves dades quan siguin rellevants per a la tramitació de la prestació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el registre de la Propietat (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Fotocòpia compulsada de l'escriptura de préstec hipotecari sobre l'habitatge.
 • Certificat de l'entitat creditora en què consti el nom de la persona titular, l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec i el detall de les quotes vençudes i no pagades.
 • Formulari de dades bancàries per poder efectuar el pagament de la prestació a creditors, formalitzat per l'entitat que concedeix el préstec hipotecari i signat per la persona sol·licitant de la prestació.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés d'execució hipotecària, en el supòsit que s'hagi iniciat, i justificant d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta.

Quantia, duració i termini de Sol·licitud

La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, i l'import màxim és de 3.000 euros anuals. La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos, encara que l'import concedit no arribi a la quantia esmentada anteriorment.

Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les línies d’ajuts següents:

 • El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.
 • Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.
 • L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes en el conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.

No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant, amb la mateixa finalitat.

La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Comparteix aquest contingut