Una dona fa una consulta en una oficina municipal

Les subvencions al lloguer permeten ajudar les persones a fer front al cost del lloguer

Les subvencions per al pagament del lloguer són ajuts destinats a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. 

Subvencions per al pagament del lloguer

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l’habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s’evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s’ha experimentat la pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018.

Què necessites saber per sol·licitar l’ajut?

En aquests desplegables trobaràs informació sobre aquest ajut. Pots obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya i a qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer que no sobrepassin els límits establerts en les bases de la convocatòria. Aquest límit no s'aplica al supòsit de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, pots adreçar-te a l'oficina de l’habitatge corresponent.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent (cal estar-hi empadronat).
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. 

Documentació general

La documentació necessària per acreditar els requisits de la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta (marcats amb un *), és:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. Les persones nouvingudes que han obtingut el DNI han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència. (*)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons cada cas, cal acreditar-los amb diferents documents:
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2017), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, o bé si en els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable.
 • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.

Excepcionalment es podrà usar els ingressos de l’any en curs sempre que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa amb relació als ingressos respecte al període general; caldrà acreditar-ho a través de la declaració de l’IRPF, i a excepció d’aquest a través de la vida laboral

En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos mitjançant la documentació esmentada en el punt anterior, ho farà a través d’algun dels següents documents:

 • Declaració responsable, segons el model normalitzat
 • Informe sobre situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes subvencions.

Documentació específica

La documentació necessària per acreditar els requisits de la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta (marcats amb un *), és:

 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre el domicili.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant un contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant només caldrà presentar els rebuts mensuals.
  • En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2018 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, com a mínim des del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, han d’estar tramitats per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts hi ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte al qual s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per part de persones amb alguna discapacitat. (*)
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l’habitatge, o d’altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere aportant un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaça mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior o la sentència judicial ferma corresponents.
 • Títol de família nombrosa vigent. (*)
 • Títol de família monoparental vigent. (*)
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
 • Documentació que acrediti les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'acord de Govern de 28 de gener de 2014.

Obtenció de dades de manera electrònica

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de manera electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes subvencion i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació corresponent a l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent; el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el registre de la Propietat.

Quantia, duració i termini de sol·licitud

L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2018 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció correspondrà a la quantia de les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre del 2018, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Per determinar el valor de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Aquesta convocatòria no està disponible actualment. Podeu obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya i a qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades que tinguin la mateixa finalitat. Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Prestacions per al pagament del lloguer 2018: col·lectius específics

El període per demanar aquesta prestació està obert actualment. La poden sol·licitar els següents col·lectius:

 1. Persones titulars de contractes de lloguer signats a partir de l’1 de novembre de 2017, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquest col·lectiu pot demanar l’ajut entre el 16 de maig de 2018 i el 31 d’octubre del 2018.
 1. Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària regulats a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener. El termini de sol·licitud per a aquest col·lectiu comença el 16 de maig del 2018 i finalitza el 29 de juny del 2018.
 1. Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior. El termini de sol·licitud per a aquest col·lectiu comença el 16 de maig del 2018 i finalitza el 29 de juny del 2018.

Pots obtenir més informació al web de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut