Façana exterior de diversos edificis

La Mesa d’Emergència com a eina per garantir l’accés a l’habitatge

Aquest mecanisme respon a situacions d’emergència social arran de la crisi que posen la ciutadania en risc de perdre l'habitatge habitual.

La Mesa d'Emergència

La Mesa d’Emergència és fruit de la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, per assegurar que l’habitatge sigui un dret bàsic. Aquest mecanisme respon a situacions d’emergència social arran de la crisi que posen la ciutadania en risc de perdre l'habitatge habitual. Perdre l’habitatge comporta un impacte negatiu en el nucli de convivència, l’allunyament de l’entorn social i la possibilitat de passar per un procés traumàtic de desnonament.

Totes les persones que es trobin en situació d’emergència, de vulnerabilitat i pèrdua imminent de l’habitatge, s’han de dirigir a la Mesa d'Adjudicació d'Emergències Socials de Barcelona per poder accedir als habitatges per a emergència social. 

Per a casos molt urgents de vulnerabilitat i de pèrdua imminent de l’habitatge, el Consorci de l’Habitatge disposa dels habitatges del fons de lloguer social, que adjudica mitjançant la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona.

La mesa valora els expedients que li trameten les oficines de l’habitatge i atorga l’accés al fons de lloguer social després d’avaluar cada cas. Si les demandes a la mesa superen el nombre d’habitatges disponibles al fons, s’atorgaran habitatges provinents dels programes de captació de pisos.

Vols saber-ne més?

En aquests desplegables podràs trobar-ne els requisits, però cal destacar que no hi ha terminis per sol·licitar els habitatges per a emergència social. Si et trobes en una situació d’emergència i risc d’exclusió residencial, cal que t'adrecis a l’oficina de l’habitatge de Barcelona més propera per exposar el teu cas i perquè t'ajudem a trobar la millor solució.

Destinataris

S’entén per emergència social una situació de pèrdua imminent de l’habitatge habitual a la ciutat. En aquest sentit, els pisos per a emergència social es destinen a les persones que es troben en els casos següents:

 • Que es veuen privades de l’habitatge per decret judicial o per l’existència d’una sentència judicial ferma.
 • Que es veuen privades de l'habitatge per la dació en pagament de l’immoble a una entitat financera o filial immobiliària.
 • Que viuen en unitats de convivència amb menors d’edat en un habitatge en condicions precàries de sanitat, higiene i seguretat.
 • Que viuen en unitats de convivència en què algun dels membres tingui problemes greus de salut que s'agreugin per les males condicions de l’habitatge
 • Que viuen en unitats de convivència en què algun dels membres tingui una discapacitat i els seus problemes de mobilitat s’agreugin per les males condicions de l’habitatge.
 • Que viuen en unitats de convivència amb menors o persones vulnerables que es vegin afectades pels problemes estructurals de l'edifici.
 • Que són derivades per la Borsa de Lloguer d’Habitatge Social de Barcelona.
 • Que tinguin possibilitats de perdre l’habitatge i, mitjançant la mediació de les oficines de l’habitatge o de serveis anàlegs, hagin arribat a un acord amb el propietari per incloure un habitatge a la Borsa de Lloguer Social.

Requisits

Per poder accedir a aquests habitatges cal complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió Europea. Si té la nacionalitat d'un altre país, el sol·licitant haurà d’acreditar que disposa del permís de residència vigent.
 • Tenir una residència mínima continuada a Barcelona d’un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud, acreditada mitjançant el padró municipal d’habitants. Excepcionalment, la mesa pot acceptar els casos en què s’acrediti que, en el període de tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud, s’ha tingut una residència mínima discontínua de dos anys a la ciutat de Barcelona, sempre que els sol·licitants justifiquin que en aquest període de tres anys han residit en un altre municipi, com a màxim durant un any, i amb la finalitat de millorar les seves circumstàncies sociolaborals.
 • Disposar d’ingressos econòmics mensuals inferiors als següents:  
  • Pel que fa a persones que viuen soles, la percepció d’uns ingressos bruts mensuals inferiors a 2 vegades l’IRSC.
  • En el cas d’unitats de convivència, la percepció d’ingressos bruts mensuals, ponderats segons els coeficients de ponderació aplicables en els processos d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial, d'una quantia inferior a 2,5 vegades l’IRSC, excepte per a sol·licituds de persones amb discapacitats sobrevingudes o unitats de convivència amb persones amb un grau de dependència elevat, que serà de 3 vegades l’IRSC.
  • Excepcionalment, les persones o unitats de convivència amb ingressos superiors als determinats en els punts anteriors si s’acredita i justifica l’excepcionalitat del cas mitjançant un informe social. Per calcular els ingressos bruts de la unitat de convivència als efectes dels apartats anteriors no es computaran, si escau, les quantitats econòmiques corresponents a pensions d’aliments o pensions compensatòries que els membres de la unitat de convivència estiguin obligats a abonar, sempre que hagin estat ratificades judicialment i se n’acrediti l’abonament amb la documentació corresponent.
 • No disposar de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S’entendrà com a recursos suficients els que superin 0,5 vegades l’IRSC ponderat en còmput anual.
 • Trobar‐se empadronats en el domicili afectat tots els membres de la unitat de convivència sol·licitant en el moment de la pèrdua possible de l’habitatge.
 • No ser propietari, usufructuari o titular de dret real sobre cap altre habitatge ni posseir cap dret d’ús o qualsevol altra tinença sobre un habitatge, ni tampoc sobre cap altre bé immoble que, tot i no ser un habitatge, tingui un valor cadastral superior a 12.000 euros. En cas que es tingui més d'una propietat de béns immobles que no siguin habitatges, a efectes de càlculs, se sumaran les fraccions de cadascuna, tenint en compte que no poden superar els 12.000 euros.
 • No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’emergència social en els darrers dos anys.
 • Que la data de presentació de la sol·licitud amb la documentació completa a l’oficina de l’habitatge corresponent sigui, en tots els casos, prèvia a la data de l’execució efectiva del llançament.
 • Que la causa que comporta la pèrdua de l’habitatge no sigui imputable al sol·licitant. Es consideren causes imputables:
  • Que el valor total del deute hipotecari no s’hagi destinat, majoritàriament, a la compra de l’habitatge o a activitats econòmiques de les quals es depèn.
  • No haver acceptat altres habitatges públics o privats que hagin estat oferts i adequats a la situació familiar i econòmica.  
  • No haver mobilitzat els recursos disponibles amb l’objectiu de mantenir l’habitatge, de manera que no s'ha fet front a les obligacions contractuals. S’exceptua el supòsit en què el motiu que no s’hagin mobilitzat sigui per una necessitat bàsica com pot ser l’alimentació o la salut dels membres de la unitat familiar.
  • Qualsevol altra causa que denoti mala fe per part del sol·licitant.
 • Trobar‐se en una situació d’emergència social per pèrdua d’habitatge.
 • Que l’informe social acrediti l’evolució adequada de la unitat de convivència, a criteri dels serveis socials, i que aquest informe sigui favorable a l’adjudicació d’un habitatge.

Documentació

Els sol·licitants d’habitatges d’emergència social han d’aportar la documentació següent:

 • DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència, amb el corresponent permís de residència vigent.
 • Si escau, certificats de discapacitat o mobilitat reduïda de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família o document que el substitueixi.
 • Certificat d’empadronament.
 • En cas de famílies monoparentals, el carnet de família monoparental. Si aquesta situació resulta d’un divorci o una separació, la sentència corresponent.
 • En el supòsit que el sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència estigui afectat per problemes de salut greus, cal presentar el certificat mèdic i l’historial clínic.
 • Declaració de la renda de l’any fiscal anterior o certificat d’imputació d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència més grans de 16 anys.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzada de tots els membres de la unitat de convivència més grans de 16 anys.
 • Contracte de treball i nòmines dels darrers sis mesos de tots els membres de la unitat de convivència en actiu, i també carta de finalització de contracte o d’acomiadament de la darrera feina, en cas que el sol·licitant i les persones en edat laboral que hi conviuen es trobin en situació d'atur.
 • Certificat o certificats que acreditin la percepció d’una pensió emesos per l’INSS, en cas que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui pensionista o, si cal, certificat negatiu.
 • Certificat de pensions públiques emès per l’organisme corresponent de la Seguretat Social i certificat de prestacions socials emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les unitats de familiars que estan separades o divorciades hauran d’acreditar la separació o el divorci amb la sentència o l’acord ratificat judicialment. En cas de presència de menors, s’acreditarà el cobrament o pagament de les pensions compensatòries d’aliments i, si no se’n disposa, la reclamació judicial per fer-ne efectiva l’obligació. S’exceptuen de la presentació d’aquesta documentació les situacions de violència masclista degudament acreditades.
 • Resolució d’atorgament i pròrrogues dels ajuts o les prestacions que estiguin percebent (ajuts al lloguer, Renda Mínima d’Inserció, atur, subsidi…).

Documentació específica

 • Extractes bancaris de tots els comptes de què siguin titulars qualssevol dels membres de la unitat de convivència, amb la declaració jurada corresponent. Per als casos de manca de pagament del lloguer o de la hipoteca, els extractes es referiran des dels tres mesos anteriors als quals es va produir el primer impagament fins a la data actual; i s'acreditarà que disposaven, en el moment de la formalització del contracte, d’ingressos suficients per fer front al pagament del contracte de lloguer o d'hipoteca.
 • Demanda d’ocupació en cas que es trobi sense feina.
 • Declaració jurada d’ingressos reals, en un model normalitzat, conforme no es reben més ingressos dels declarats.
 • Si no es poden acreditar els ingressos amb cap dels documents esmentats anteriorment, amb caràcter previ a l’elevació a la mesa, les sol·licituds s'hauran d’acompanyar d’un informe acreditatiu de la despesa emès pels serveis socials.
 • Demanda judicial o d’execució hipotecària en els supòsits regulats en l’article 3 a. i 3 b.
 • Decret o sentència judicial ferma, resolució notarial, interlocutòria d’adjudicació de l’habitatge que s’ocupava, o resolució administrativa en els supòsits necessaris.
 • Contracte de lloguer i els tres darrers rebuts o l'escriptura de constitució de la hipoteca, de la compravenda i els rebuts hipotecaris.
 • Interlocutòria d’assenyalament de llançament en execució dels títols judicials, si escau.
 • En el cas de dació en pagament, document validat d’intermediació que acrediti la pèrdua de l’habitatge o, si de cas hi manca, informe del tècnic mediador referent a l’acord amb l’entitat financera.
 • Principi de prova, acompanyada de declaració responsable, en els supòsits necessaris.
 • Certificats de la Gerència Cadastral, respecte de tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat, que acrediti que no són propietaris ni titulars d’altres drets reals d’ús o gaudi de cap habitatge o bé immoble, en el termes establerts a l’article 5.2.
 • Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per comprovar que es reuneixen els requisits establerts o la situació al·legada.

Composició de la Mesa d'Emergència

 • President i gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona
 • Vocals i representants de les entitats següents:
  • Institut Municipal de Serveis Socials
  • Àrea de Drets Socials
  • Consorci de Serveis Socials de Barcelona
  • Departament competent de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya
  • Òrgan competent de l'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona
  • Cadascun dels organismes públics que gestionin els habitatges
 • Secretari o secretària i representant del Consorci de l’Habitatge

Comparteix aquest contingut