Una cuina acabada d’instal·lar en un domicili

Informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis 

L'informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis serveix per avaluar l'estat de conservació i les possibles deficiències del teu habitatge. En aquest informe es descriuen les característiques generals de l’edifici i es presenten propostes per millorar-ne l’eficiència energètica i les condicions d’accessibilitat.

Un informe per avaluar l'estat de l'edifici

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat perquè siguin saludables i eficients.

Un dels ajuts complementaris que s'atorguen en el marc d'aquesta campanya és la subvenció per a la redacció de l’Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis (IITE).

  • Redacció d’IITE (85% de subvenció fins a 10.000 euros)
  • Redacció d’IITE en expedients amb ajuts (100% de subvenció segons els barems de la convocatòria del 2015)
  • Redacció d’IITE en edificis de més de 100 anys (80% de subvenció segons els barems de la convocatòria del 2015)

Aquest ajut només s'atorga en els casos vinculats a un expedient de rehabilitació.

Vols saber què és i per a què serveix l'Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)?

En aquests desplegables podràs trobar la funció que té aquest informe i veure quins edificis de la ciutat de Barcelona poden sol·licitar-lo. Pots rebre més informació a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

Què és l'IITE?

L’Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) d’habitatges descriu les característiques generals de l’edifici. Amb aquest document se n’avalua l’estat de conservació i les possibles deficiències aparents, siguin constructives o funcionals. Així mateix, conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per millorar-ne la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat.

Aquest informe haurà d’anar acompanyat dels certificats energètic i d’accessibilitat de l’edifici, per complir la Llei 8/2013 de rehabilitació aprovada per l’Estat i el nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

Quins edificis el poden sol·licitar?

Es poden sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes dels edificis que es relacionen a continuació:

 

Edificis que hagin demanat l’ajut a la rehabilitació

  • Redacció d’IITE (85% de subvenció fins a 10.000 euros)
  • Redacció d’IITE en expedients amb ajuts (100% de subvenció segons els barems de la convocatòria del 2015)
  • Redacció d’IITE en edificis de més de 100 anys (80% de subvenció segons els barems de la convocatòria del 2015)

 

Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació

L’import d’aquesta prestació serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que el sol·licitin i que estiguin en els supòsits esmentats a continuació.

  • Edificis d’habitatges de més de cent anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
  • Edificis d’habitatges que en els darrers deu anys s’hagin presentat a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no hagin fet l’IITE.
  • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

Quina alternativa hi ha a l'ajut?

Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació), o bé sol·licitar que a través del col·legi professional corresponent s’encarregui l’IITE a un professional qualificat.

Comparteix aquest contingut