Rehabilitació energètica i generació d’energia

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia.

Millorar l’eficiència energètica per viure millor

La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2019 promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació energètica?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici
 • El propietari/a de l’edifici
 • Professionals o industrials del sector energètic

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Es poden acollir a aquesta convocatòria els edificis construïts abans de 1993 i en els quals el 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa no destinada a habitatge i la superfície sota rasant) estigui destinada a habitatge habitual dels propietaris.

En cas que no s'arribi al 70% esmentat, les subvencions s’atorgaran proporcionalment, en funció de la superfície destinada a l’habitatge habitual dels propietaris, llevat que els habitatges que no compleixin amb aquesta finalitat, fins a assolir el 70% del total d’habitatge de l’edifici, es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

En el cas d’edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció a la  convocatòria present, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la inclusió d’aquests habitatges a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys.

No se subvencionaran els habitatges destinats a habitatges d’ús turístic ni els edificis de propietat vertical.

Quins són els programes i les subvencions?

 • Generació d’energia renovable a partir de plaques solars tèrmiques (per produir aigua calenta sanitària) o fotovoltaiques (per produir electricitat): subvenció de fins al 50 % del cost, amb un màxim de 3.500€ per habitatge o de 60.000 € per edifici.
 • Mesures de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global, com la col·locació d’aïllament en tot l'envoltant de l’edifici: subvenció de fins al 40 % del cost, amb un màxim de 30.000€ per a edificis de menys de 20 habitatges; 40.000€ per a edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per a edificis de més de 41 habitatges.
 • Actuacions parcials de rehabilitació energètica, com actuacions sobre façanes, cobertes i terrats, parets mitgeres i celoberts: subvenció màxima del 25 % del cost amb un màxim de 30.000€ per a edificis de menys de 20 habitatges; 40.000€ per a edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per a edificis de més de 41 habitatges

 

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada. El període per presentar les sol·licituds d’inscripció va estar oberta del 10/04/2019 al 30/06/2019, el període per presentar les sol·licituds de subvenció està obert del 10/04/2019 al 31/12/2019. Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci.

El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de trenta dies comptats a partir de la data en què es certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

Més informació sobre eficiència i generació energètica a: www.energia.barcelona 

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut