Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

S'obre el concurs de construcció d'habitatges al carrer Josep Pla

05/08/2011 - 10:05

Concurs d'obres. El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona inicia el concurs d'obres per a construir 83 habitatges protegits al carrer Josep Pla núm. 180 del districte de Sant Martí.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB) ha obert el concurs per a l’execució de les obres de la promoció situada al carrer Josep Pla, 180, al districte de Sant Martí, i que constarà aproximadament de 29 habitatges per a gent gran i 54 habitatges en dret de superfície. A més dels habitatges, també es construiran dues plantes per a aparcament, un casal d’avis i un casal de barri.

Els habitatges per a gent gran tindran uns 40 m2 i comptaran amb espais i serveis comunitaris i serveis de suport social i personal. Els pisos s’adjudicaran en el seu moment en règim d’ús i habitació i hi podran optar les persones majors de 65 anys. Els habitatges en dret de superfície tindran una superfície d’entre 65 i 70 m2. El pressupost de licitació de les obres és de 13.644.124 €. El termini perquè les empreses puguin presentar les seves ofertes és fins al 20 de setembre.

El projecte d’habitatges del carrer Josep Pla, 180 és obra d’Enric Massip-Bosch, de l’estudi barceloní EMBA, autor també de la Torre Telefónica Diagonal ZeroZero. El volum de l’edifici constarà d’una part llarga de cinc plantes (PB+4), i una torre de base quadrangular de deu plantes (PB+9). Els 29 habitatges amb serveis per a gent gran ocupen uns 2.200 m2 i es reparteixen en 3 de les plantes de l’edifici de PB+4. Hi haurà 11 apartaments de gent gran per planta, amb una tipologia principal de 40 m2, d’una habitació doble, una sala-menjador i un bany complet.

Els 54 habitatges en dret de superfície ocupen uns 5.500 m2 i se situen en la torre de PB+9. N’hi haurà 6 pisos per planta, amb un únic nucli vertical d’accessos i 3 patis situats estratègicament per tal de dotar-los de les millors condicions d’il·luminació i ventilació creuada. El dret de superfície és un nou règim de tinença que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona per facilitar l’accés a l’habitatge.

El Casal de gent gran, d’uns 900 m2 de superfície, estarà a la planta baixa; i el Casal de barri, d’uns 800 m2 de superfície, a la primera planta.

Comparteix aquest contingut