Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Quin tipus de tarifa elèctrica has de triar segons les necessitats del teu habitatge

02/09/2019 - 15:28

Habitatge. Quan es vol contractar el subministrament d’electricitat per una llar, s’han de tenir en compte diferents factors

Tots els habitatges necessiten fer ús de l’energia elèctrica i per això cal contractar-ne el subministrament. Però no tots tenim els mateixos hàbits de consum i les necessitats poden variar en funció de diversos factors que cal tenir en compte a l’hora de triar la tarifa elèctrica que volem contractar.

Tal i com explica la Coordinadora Especialista en Drets Energètics, Raquel Rodríguez, el primer que val valorar és la potència elèctrica que es vol contractar. Això està relacionat  directament amb la potència dels equips elèctrics que hi ha a la llar, i si els utilitzem de forma simultània, més que no pas amb la superfície del pis. És a dir, el consum no depèn tant de si és un pis petit o gros, sinó de la quantitat d’aparells i electrodomèstics que s’utilitzin simultàniament a la llar.

En segon lloc cal valorar la opció de contractar una tarifa amb discriminació horària. “Aquesta tarifa és interessant perquè ofereix dos preus diferents en funció de dos períodes horaris definits”, explica Rodríguez.

Per últim, cal tenir en compte que es pot contractar l’electricitat a comercialitzadores del mercat lliure o del mercat regulat. En el cas de contractar amb aquestes últimes, s’ofereix la opció d’accedir a tarifes bonificades.

 

Contractar la potència elèctrica que necessitem

Un dels objectius de triar bé la tarifa elèctrica que contractem es per evitar pagar de més en la factura del subministrament. Per això, “en hem d’assegurar que tenim la factura d’electricitat ajustada a les necessitats de la nostra llar”, explica Rodríguez.

En aquest sentit, ens hem d’assegurar que hem contractat la potència elèctrica que necessitem pels equips elèctrics que s’utilitzin a casa, ja que a vegades la potència contractada és superior a la que realment es fa servir, i això implica un cost extra innecessari.

Per tant, quants més equips es vulguin fer servir a la vegada, més potència elèctrica s’haurà de contractar a la tarifa per poder cobrir la demanda. Cal tenir en compte que, dels diferents conceptes que s’inclouen a la factura d’electricitat, la potència suposa un cost considerable, i per tant quan més potència es necessiti, més elevat serà l’import final de la factura.

Per això, és recomanable  optimitzar l’ús dels equips elèctrics existents per utilitzar-los quan sigui necessari i de forma racional. Si s’evita l’ús simultani de diferents equips elèctrics es podrà contractar una potència elèctrica inferior a la nostra tarifa perquè no hi haurà la necessitat d’utilitzar tots els equipaments a la vegada.

 

La potència màxima que es pot consumir de manera simultània

Tot els equips elèctrics tenen una potencia elèctrica assignada (petita o gran) que s’expressa en Wats (W) o Kilowats (kW). Si fem servir de manera simultània diversos equips, les potències elèctriques de cadascun se sumen, fins arribar a un punt on ja no podrem utilitzar més equips a la vegada perquè aquesta suma supera la potencia elèctrica que tenim contractada. Aquesta és la potència màxima que es pot consumir de forma simultània.

Quan es supera la potència màxima, els nous comptadors digitals desconnecten el servei i la llar es queda sense subministrament d’electricitat.

La manera més econòmica i eficient de utilitzar l’energia elèctrica és tenir una potencia contractada baixa, ja que així s’optimitzarà l’ús dels equips i es reduirà la despesa fixa de la factura elèctrica.

Per poder reduir la potencia contractada s’ha d’evitar l’ús simultània d’equips elèctrics amb potències elevades. Per exemple si és té contractada una potència de 2,3kW podem utilitzar la il·luminació de casa, la nevera, petits electrodomèstics (TV, wifi…) i un electrodomèstic de gran consum (forn, rentadora calenta, escalfador elèctric, assecadora, radiador elèctric…).

En el cas de tenir contractada una potència una mica superior, com per exemple 3,45kW, podrem utilitzar fins dos o tres electrodomèstics grans.

 

Quan es considera que es necessita una potència molt alta?

Per a la majoria de llars pot ser suficient en contractar entre 3,45 o 4,5 kW de potència. Quan és decideix contractar una potencia elèctrica alta que aquesta és perquè hi ha un nombre més elevat d’equips elèctrics que necessiten funcionar al mateix temps.

Es pot donar el cas de llars que tenen tots els equipaments elèctrics i que no disposen d’instal·lació de gas; de pisos que tenen ascensor, piscina climatitzada o d’habitatges que tenen aparells de climatització per conductes. En aquests casos es pot optar per una potència que superi els 10 kW, que només es pot contractar al mercat lliure.

 

La tarifa de discriminació horària

Una altra forma efectiva de trobar tarifes que s’ajustin als nostres usos energètics és contractant la tarifa de discriminació horària. El benefici que es pot obtenir contractant aquesta tarifa es major quan s’incrementa l’ús dels equips elèctrics durant les hores del període vall, i es redueix el seu ús durant les hores en les que el preu és més elevat.

Amb una tarifa de discriminació horària, durant el període vall, el preu de l’energia presenta un 42% de descompte respecte el preu regulat, i durant el període punta, el preu s’incrementa un 21%. “Si es desplaça, en la mesura que es pugui, l’ús dels els equips elèctrics de major potència, com ara la rentadora o la planxa cap a les hores del període vall, estarem utilitzant l’energia en les hores que el preu és inferior, i per tant podrem obtenir estalvis en la factura de fins al 30%”, explica Rodríguez.

 

Mercat lliure o regulat

La Coordinadora Especialista en Drets Energètics recorda que en el cas de poder accedir a tarifes bonificades, és interessant contractar el subministrament amb una comercialitzadora del mercat regulat per poder disposar de la tarifa del bo social amb descomptes de entre el 25 i el 40% en la factura.

Si, per la contra, tenim el subministrament d’electricitat contractat amb una comercialitzadora de mercat lliure, hem de saber identificar si tenim serveis extres de manteniment agregats a la factura. A vegades es dóna el cas que les persones desconeixen que tenen serveis contractats de manteniment amb la seva factura, no els fan servir i això els hi implica una despesa innecessària.

 

Tarifes combinades per a diferents subministraments

Les comercialitzadores de mercat lliure són les úniques que tenen factures combinades amb diferents subministraments, i que també poden incloure serveis de manteniment. Ofereixen diferents tarifes i productes específics perquè els usuaris puguin escollir el que creguin més convenient. En aquest sentit, es poden trobar tarifes específiques que poden oferir descomptes per les hores que més s’utilitzen els equips elèctrics.

Però tal i com adverteix l’experta en drets energètics, tot i així, la tarifa que pot ser més econòmica analitzada en períodes llargs de temps és la que ofereixen les comercialitzadores del Mercat Regulat (PVPC per electricitat i TUR per a gas), i aquestes tarifes no permeten fer facturacions combinades.

 

Revisions periòdiques

Les revisions periòdiques de la instal·lació d’electricitat d’una llar no son obligatòries, però “podríem aconsellar fer una inspecció de les parts del circuit elèctric que es vagin veient deteriorades amb el pas del temps: els endolls de color negre que degut al excés de calor s’han cremat, els cables que estan fora de les seves proteccions, els endolls o interruptors trencats o desencaixats…”, aconsella Rodríguez.

Comparteix aquest contingut