Principals clàusules abusives al contracte de lloguer

01/10/2019 - 18:35

Habitatge. En signar un contracte de lloguer hem de parar molta atenció ja que molts cops, sense adonar-nos, podem signar clàusules que, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans en vigor, són il·legals i per tant nul·les.

Els contractes de lloguer d’habitatges habituals cada cop són més  genèrics; la persona llogatera té poca capacitat de decisió i és susceptible de patir clàusules contràries a la Llei d’Arrendaments Urbans. Identificar-les abans de signar serà molt important per estalviar-se mal de caps futurs.

En aquest article t’ajudem a identificar-les! Les més importants són:

Duració del contracte sense respectar les pròrrogues legals

Aquesta clàusula és molt important que sigui correcta, ja que la durada obligatòria d’un contracte de lloguer habitual constitueix una de les garanties més importants del contracte de lloguer d’habitatge habitual.

Hem de tenir en compte que la nova Llei d’Arrendaments Urbans (art. 9) estableix una pròrroga obligatòria de cinc anys, si la persona arrendadora és persona física, i de set anys si és persona jurídica. Això significa que una clàusula que obligui a marxar de l’habitatge abans d’aquests terminis fixats en la llei serà nul·la.

També serà nul·la la clàusula que digui que desprès del transcurs del 5 primers anys (o set si és persona jurídica), el contracte finalitzarà sense necessitat de preavís. La llei (art. 10) obliga al propietari/ària a prorrogar el contracte tres anys mes si no hi ha preavís per la seva part.

Obligació de no marxar de l’habitatge

La llei en el seu (art.11) estableix la possibilitat de que el llogater marxi als sis mesos de contracte, així doncs serà nul.la la clàusula que obligui al llogater a continuar el lloguer durant més temps. Seran nul.les per exemples, les clàusules que obliguin a un any d’obligat compliment.

Indemnització abusiva

Quan marxem de l’habitatge abans de que aquest finalitzi, la llei  (art. 11) faculta al propietari/ària a demanar una indemnització. La normativa limita aquesta indemnització que ens pot demanar si marxem abans a una mensualitat per anys que resti per complir de contracte. Totes les indemnitzacions que es fixin als contractes i que siguin superiors a aquest límit seran nul·les.

Pujades de renda dins dels cinc primers anys de contracte 

La renda no pot ser modificada durant els primers cinc anys de contracte. Aquesta només s’actualitzarà segons el contracte. Així, serà nul·la la clàusula que digui que s’augmentarà la renda en cas de millores a l’habitatge abans del cinc primers anys de contracte.

Demanar a l’hora més d’una mensualitat de renda

El propietari/ària no pot demanar més d’una mensualitat per anticipat. Serà abusiva i nul·la la clàusula que demani, per exemple, el pagament per anticipat de tres mensualitats.

Obligació del llogater/a de fer reparacions a l’habitatge

L’article 21 de la llei diu que és el propietari/ària l’encarregat/ada de les reparacions a l’habitatge llogat. Els llogaters  només han de fer-se càrrec de les reparacions produïdes per un mal ús i de les petites reparacions de desgast. Així doncs, serà nul·la la clàusula que obligui al llogater/era a reparar humitats o instal·lacions d’aigua, per exemple.

Despeses a càrrec del llogater/a si el propietari és persona jurídica

Conforme a la nova llei, si l’arrendador/a és una persona jurídica, aquest/a ha de fer-se càrrec de les despeses del contracte. La clàusula que obliga a pagar despeses al llogater/a en aquests cas, serà nul·la.

Lliure accés del propietari/ària a l’habitatge

Has de tenir clar que, mentre duri el contracte, l’habitatge és el teu domicili i, com a tal, el propietari t’ha de garantir l’ús pacífic del mateix; la pròpia constitució, art. 18, garanteix el teu dret a la inviolabilitat del domicili. La clàusula que imposi, que el propietari/ària pot entrar a l’habitatge lliurament és nul·la.

 

Recorda que, davant dubtes de qualsevol dubte vinculat al lloguer d’habitatges o d’habitació pots demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

 

Comparteix aquest contingut