Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

Nova compra de 114 pisos per combatre l’especulació i l’expulsió del veïnat

27/12/2018 - 14:00

Habitatge. L’edifici del carrer de l’Encuny té 59 pisos buits i la resta estan habitats en règim de lloguer.

En els darrers quatre anys, l’Ajuntament ha adquirit 22 edificis sencers amb 401 llars per ampliar el parc públic d’habitatge i evitar que aquests pisos passin a mans de fons voltor especuladors que expulsen famílies senceres dels seus barris. El darrer edifici, de 114 pisos protegits, s’ha comprat al carrer de l’Encuny, a la Marina del Prat Vermell.

Actualment, l’edifici del carrer de l’Encuny té 59 pisos buits, i la resta estan habitats en règim de lloguer. D’aquests pisos que es troben buits, la major part es destinarà a cobrir les necessitats de la Mesa d’Emergències Socials, ja que està en una situació de dèficit de recursos residencials com a conseqüència de la situació d’emergència residencial, que continua sent molt greu a la ciutat de Barcelona. El bloc d’habitatges del carrer de l’Encuny s’ha comprat a l’entitat Proviure CZF Parc d’Habitatges, societat formada en un 50% pel BBVA i l’altre 50% pel CZF.

Un sostre per a qui més ho necessita

La Mesa d’Emergències Socials és un òrgan tècnic del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que té com a funció principal valorar i prioritzar entre totes les sol·licituds rebudes de situacions d’emergència per la pèrdua de l’habitatge habitual. La formen tècnics i tècniques dels departaments d’Habitatge i de Serveis Socials tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Barcelona, amb una representació del 60% de la Generalitat i del 40% de l’Ajuntament. També en formen part tècnics de la Sindicatura de Greuges de Catalunya i representants de la Taula del Tercer Sector.

Aquest òrgan decideix sobre l’assignació a les famílies en situació de necessitat dels habitatges que aporten la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. En els darrers exercicis (des del 2015 fins al setembre del 2018), la Generalitat de Catalunya ha aportat el 22% dels habitatges, mentre que l’Ajuntament de Barcelona ha aportat el 78% dels 1.000 pisos que han estat adjudicats per la Mesa en aquest període.

Un total de 661 habitatges incorporats al parc públic per mitjà de les adquisicions

Amb aquesta nova adquisició de l’edifici del carrer de l’Encuny ja són 401 els pisos que l’Ajuntament ha incorporat al seu parc públic a través de la compra de finques senceres.

Cal afegir a aquesta xifra la compra d’habitatges situats en finques de propietat horitzontal distribuïdes arreu de la ciutat i que també, al llarg d’aquest mandat municipal, han estat comprats i incorporats al parc públic de lloguer municipal. En total, 97 pisos distribuïts per diversos barris de Barcelona.

L’Ajuntament també ha adquirit al llarg del mandat l’usdefruit de pisos d’entitats financeres (CaixaBank i la Sareb) i que es destinen a ampliar els recursos residencials de caràcter social o a preu assequible. Fins ara, s’han cedit un total de 163 habitatges.

Més del 70% dels habitatges comprats per l’Ajuntament de Barcelona estan habitats per famílies, mentre que la resta es troben en procés de rehabilitació. En total, s’han invertit 64,12 milions d’euros per a la compra i la reforma dels pisos.

Com s’integra l’habitatge comprat al parc públic de lloguer?

La integració d’habitatges comprats al parc públic és un procés complex i que mai abans s’havia fet de manera massiva. Sovint, en el procés d’integració es donen situacions diverses entorn de les persones que hi viuen, amb pisos desocupats o ocupats per persones sense cap títol habilitant. Aquestes i altres situacions generen una complexitat avaluable en tres categories:

  • Complexitat alta: finques amb bastants habitatges ocupats, en les quals cal reallotjar les persones que hi viuen per dur a terme la rehabilitació.
  • Complexitat mitjana: finques amb bastants o tots els habitatges buits en les quals es durà a terme la rehabilitació.
  • Complexitat baixa: finques amb bastants ocupants i sense necessitats de rehabilitacions importants, on només cal intervenir en els pisos.

En tots els casos, sovint s’hi afegeixen situacions de vulnerabilitat de les famílies que hi viuen. Per aquest motiu, un equip tècnic especialitzat ha dissenyat un seguit de processos i procediments, abans inexistents, que permeten culminar tècnicament i de manera efectiva les iniciatives que duu a terme el Govern per revertir les estratègies d’assetjament que els fons voltor han portat a terme durant anys a la ciutat, entre les quals la compra d’immobles de manera sistemàtica n’ha estat una de les més destacades i pioneres.

A la vegada que s’aborden els projectes de rehabilitació, també es treballa en la tasca social, que consisteix a analitzar la situació de cadascuna de les famílies que hi viuen per determinar els seus drets pel que fa al manteniment de l’habitatge on viuen. L’objectiu és avaluar en quins casos caldrà activar ajudes socials per a aquestes famílies, i permet adaptar els nous lloguers que es regularitzaran a la situació econòmica i social de cadascuna d’elles.

La lluita contra l’especulació immobiliària

El programa d’adquisicions de finques desenvolupat en els darrers anys persegueix frenar l’especulació i enforteix el parc públic de lloguer. Per tenir més capacitat d’incidència, s’han aprovat dues mesures pioneres al país: declarar tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament tingui dret de compra preferent  i destinar el 30% de les noves promocions i les grans reformes a habitatge protegit.

Totes dues mesures s’emmarquen dins un model d’habitatge urbà que defensa el dret a una llar digna i adequada, que vol evitar les operacions especulatives que condueixen a l’expulsió del veïnat i enfortir el parc públic de lloguer assequible.

Comparteix aquest contingut