Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

L’IMHAB mostra a Construmat el desenvolupament de tres projectes innovadors de rehabilitació i obra nova

22/05/2019 - 14:05

Habitatge. S’ha presentat el projecte de gran rehabilitació al carrer de l’Hospital i les obres noves a l’antiga Quirón i al carrer de Veneçuela

La fira BB Construmat ha acollit aquest divendres una sessió en la qual s’han presentat tres projectes en desenvolupament a Barcelona, un d’ells de rehabilitació i els altres dos d’obra nova. Els projectes han estat impulsats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) i actualment es troben en fase de redacció.

Els projectes que s’han presentat són la gran rehabilitació al carrer de l’Hospital, amb Josep Miàs com a representant dels arquitectes, i les obres noves a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat (parcel·la de l’antiga Quirón), amb Pau Bajet com a representant, i al carrer de Veneçuela, amb Marta Peris i José Toral com a representants.

La sessió ha estat presentada per Joan Carles Melero, director dels Serveis Tècnics de l’IMHAB, que ha donat pas als responsables de cadascun dels projectes presentats.

 

Projecte de rehabilitació al carrer Hospital

Pel que fa als projectes de rehabilitació que porta a terme l’IMHAB, Melero ha explicat que s’han de dur a terme perquè hi ha zones de la ciutat on no es pot construir obra nova, perquè no hi ha sòl disponible. En aquests casos l’alternativa és comprar finques existents i dur-hi a terme projectes de rehabilitació.

Aquest és el cas del projecte del carrer Hospital, al bell mig del Raval. Tal com ha explicat l’arquitecte Josep Miàs, aquest projecte es basa en dos criteris, per una banda, fer una actuació de “microcirurgia”, i per l’altra, fer “una aportació d’aire” en un barri on hi ha molta compactació.

Mias ha explicat que al carrer Hospital s’hi ha actuat fent petites intervencions, com ara obrir l’espai de les escales, enfocades a guanyar espais d’aire. L‘edifici on s’ha intervingut es va construir aprofitant un interior d’illa i els veïns hi van anar fent reformes i adaptant-se l’espai sobre la marxa. Amb l’obra de rehabilitació que s’hi ha de portar a terme es vol aprofitar els espais de les escales i patis per obrir-los i adequar-los.

La intervenció també preveu la incorporació d’ascensors i la millorar general d’un espai que es troba en un estat força deteriorat.

 

Habitatges socials i dotacionals per gent gran 

Pel que fa a la obra nova, Melero ha explicat que l’IMHAB està impulsant diverses tipologies d’habitatge, com els habitatges dotacionals per a la gent gran i els allotjaments col·lectius, que se sumen a altres tipus com l’habitatge de lloguer social i assequible.

El projecte d’obra del carrer Veneçuela, al districte de Sant Martí, preveu aquestes tipologies. Per una banda s’hi faran 60 habitatges dotacionals per a gent gran i per altra, 80 habitatges de lloguer social amb 2 dormitoris. A més, s’hi portarà a terme una prova pilot de la unitat de convivència, una tipologia d’habitatge destinada a la gent gran que necessita seguiment 24 hores al dia, com a alternativa a les residències.

El projecte, dels arquitectes Marta Peris i José Toral, va ser la proposta guanyadora del concurs per edificar en aquest indret.

El solar està situat en un passatge, i un dels reptes ha estat el de buscar “un esponjament cap a l’interior del passatge”. La solució, ha explicat Toral, passa per la creació de cinc patis que queden sobreposats en diferents nivells i un atri central que garanteix que hi hagi més hores de sol en aquests habitatges. En aquesta distribució, els allotjaments col·lectius queden a la planta baixa, tot seguit s’hi ubiquen els pisos de lloguer social i a la part més alta hi ha els habitatges dotacionals per a la gent gran.

Els patis que s’han creat permeten millorar el rendiment energètic de l’edifici. En aquest sentit, destaca el sistema que s’ha ideat per tal d’obrir i tancar els patis centrals de l’edifici en funció de si és estiu o hivern, mentre que també s’han previst uns ventiladors que mouran l’aire per tal de regular la temperatura a l’edifici.

Marta Peris, per la seva banda, ha fet una reflexió sobre les implicacions socials del projecte, destinat en part per a persones grans. En aquest sentit, ha explicat que en els espais que queden entremig de l’habitatge i el carrer s’han pensat com a espais de trobada i socialització i on es pot crear comunitat.

Peris també ha explicat la distribució dels diferents habitatges (20 per replà), amb solucions innovadores com ara un sistema que permet convertir les cuines en espais compartits entre dos habitatges. També ha afegit que el projecte també inclou serveis comunitaris com ara la bugaderia o l’hort urbà.

 

Habitatges amb equipaments a l’Antiga Quirón

El tercer projecte que s’ha presentat és el d’obra nova que es farà al solar on hi havia l’Antiga Quirón. Melero ha explicat que aquest projecte s’ha dut a terme a través d’un procés participatiu que ha donat un resultat “complex”, ja que incorpora tant habitatges com diferents equipaments pel barri.

En aquests casos, ha afegit Melero, “pot ser molt gratificant si l’arquitecte incorpora totes les inquietuds i dona resposta amb el seu edifici, i això ho han aconseguit els arquitectes d’aquest projecte”. El projecte el va guanyar una UTE integrada per dos equips, UTE Espinet Ubach i Bajet Giramé.

Pau Bajet, membre d’un dels dos equips, ha explicat que l’espai on es farà el projecte ha estat ocupat pels veïns que des de fa temps reclamen un espai comunitari pel barri.

S’hi preveu la construcció de 86 habitatges dotacionals per a gent gran, així com la creació d’un casal de joves, un casal de gent gran i un casal de barri. A més, es farà una prova pilot de la Unitat de convivència, un espai alternatiu a una residència per a persones grans amb dependència amb 10 dormitoris i espais comunitaris, amb acompanyament les 24 hores al dia.

“L’edifici es planteja com un gran contenidor d’espais adaptat a la geografia urbana”, ha explicat Bajet, que ha assegurat que aquest serà “un edifici amb la riquesa d’una ciutat”.

En concret, el projecte preveu construir un doble bloc amb un buit interior que permetrà millorar les condicions de les façanes interiors i crear uns patis interiors. Els equipaments se situaran a la planta baixa i planta altell, tot seguit hi haurà els habitatges per a gent gran i a la part superior la unitat de convivència. A més, l’edifici inclourà un hort urbà del districte a la terrassa superior així com sales polivalents.

 

Projectes representatius de l’IMHAB

Al final de la presentació ha intervingut el regidor d’Habitatge i Rehabilitació, Josep Maria Montaner, que ha assenyalat que els tres projectes son “molt representatius” de les polítiques que porta a terme l’IMHAB.

Montaner ha destacat com aquests projectes mostren “una major sensibilitat pel context urbà, per l’estalvi energètic i un pensament sobre els espais de relació de les persones i de com es poden en contacte a diferents generacions”.

En relació al projecte del carrer Hospital, Montaner ha recordat la dificultat i sobretot, el temps que fa falta per poder-lo dur a terme aquesta rehabilitació. L’Ajuntament va comprar aquesta finca després d’evitar el desnonament dels veïns, i posteriorment va convocar el concurs d’idees per la seva rehabilitació.

Una situació similar s’ha produït amb el projecte de l’Antiga Quirón, ja que també ha calgut destinat molt de temps als processos de compra de l’espai, l’enderroc de l’antic centre mèdic i la realització del procés participatiu previ i el concurs d’idees. “Ens agradaria que tot anés més ràpid però aquests processos porten anys”, ha dit Montaner.

Comparteix aquest contingut