Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

L’Habitatge Públic i el Registre de Sol·licitants de Habitatge amb Protecció Oficial

08/08/2019 - 09:16

Habitatge. Si vols accedir a un habitatge públic, prèviament hauràs de formalitzar la inscripció al RSHPO de la ciutat. En aquest article t'expliquem com fer-ho.

Què és el RSHPO?

El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial és un registre administratiu que unifica tots els Registres existents a Catalunya, entre ells, el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona. És indispensable estar-hi inscrit/a per participar en les convocatòries d’Habitatge Públic.

Els HPO són habitatges d’obra nova i de preu taxat.

Existeixen diferents modalitats (compra, lloguer, dret de superfície…) amb diferents règims depenent del nivell de renda de les persones a qui s’adrecen.

Pots accedir a un d’aquests habitatges a través de les convocatòries, un cop estiguis inscrit/a al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO).

A través d’aquest registre, informaràs de:

  • Les teves dades personals.
  • Els teus ingressos.
  • Quin tipus de protecció oficial vols i on per tal de poder participar en els diferents processos d’adjudicació.

Quan formalitzis la teva inscripció és important que sàpigues que  encara que sempre has d’inscriure’t al teu municipi d’empadronament, tens la possibilitat d’indicar fins a dos municipis més.

La inscripció té una validesa de tres anys, però  en el transcurs d’aquest temps pot ser modificada.

Qui es pot inscriure?

Podran realitzar la inscripció les persones individuals o grups de persones que visquin juntes o es comprometin a fer-ho, amb independència dels llaços afectius (les denominades unitats de convivència), amb els següents requisits:

  • Ser major d’edat o estar emancipat/ada.
  • Estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona (en el cas de les unitats de convivència serà suficient amb l’empadronament de la persona representant).
  • Tenir necessitat d’un habitatge.
  • No superar el límit d’ingressos que estableix la normativa per ser adjudicatari/ària d’un Habitatge amb Protecció Oficial.

Com faig la inscripció?

Per fer la inscripció t’has d’adreçar a qualsevol Oficina Local d’Habitatge de la ciutat, a través del sistema de cita prèvia,  encara que també tens la possibilitat de fer la inscripció a través dels registre en línia habilitat.

Amb la sol·licitud has de acompanyar, d’entrada:

  • Fotocòpies del DNI o del NIE de tots el membres de la unitat de convivència.
  • Certificat d’empadronament.
  • Darrera declaració de l’IRPF o certificat d’ingressos.

Un cop inscrit/a, què passa?

Una vegada constis al Registre podràs participar en el processos d’adjudicació, sempre que compleixis els requisits establerts a la respectiva convocatòria.

L’anunci de les diferents  promocions a adjudicar es publicaran al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. És important que estiguis atent/a a les dates!

Recorda que, davant dubtes de qualsevol classe vinculades al lloguer d’un pis o d’una habitació, pots demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Comparteix aquest contingut