Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

La majoria, a favor del 30% d’habitatge assequible i de connectar el tramvia per la Diagonal

04/01/2019 - 10:34

La darrera onada del baròmetre municipal també consolida l’Ajuntament com l’administració més ben valorada.

Resultats del baròmetre semestral de Barcelona

Bones perspectives de futur

L’Ajuntament és manté com l’administració més ben valorada i l’única, en comparació amb la Generalitat i el Govern espanyol, que aproven més de la meitat de les persones enquestades. El 57% aprova la gestió municipal, i un 42% la qualifica de bona o molt bona.

Alhora, un 63% de les persones enquestades són optimistes i creuen que Barcelona millorarà, una perspectiva positiva que es repeteix amb el futur de l’economia: més de la meitat, un 53%, preveu que la situació econòmica millori en el futur.

En aquest sentit, un 46% de les persones enquestades creuen que l’estat de l’economia a la ciutat és bo o molt bo. Les perspectives pel que fa a Barcelona són millors que les de Catalunya i les d’Espanya, tant en relació amb l’evolució de la ciutat com amb la situació econòmica.

Amb tot, el baròmetre recull una dinàmica negativa de la percepció de l’evolució de Barcelona, però sobretot de Catalunya i d’Espanya. El 66% i el 67% de les persones enquestades creuen que Catalunya i Espanya han empitjorat. Pel que fa a Barcelona, aquesta percepció és compartida per gairebé el 60%.

Aval a dues apostes municipals

S’ha preguntat sobre dues qüestions vinculades a polítiques municipals impulsades i defensades pel Govern municipal, que ha rebut l’aval del les persones enquestades.

El transport públic és un servei essencial a la ciutat que un 84% dels barcelonins i barcelonines fan servir habitualment. Pel que fa a la connexió del tramvia per la Diagonal, el 63% de les persones enquestades avalen la connexió del tramvia per la Diagonal i només un 20% hi està en contra.

L’altra mesura municipal proposada d’obligar que el 30% dels habitatges d’obra nova i grans rehabilitacions siguin protegits té encara més unanimitat i és avalada pel 85% de les persones enquestades.

La inseguretat i l’accés a l’habitatge, principals problemes

El darrer baròmetre semestral, fotografia de l’estat de l’opinió pública municipal, previ a la celebració de les eleccions municipals situa la inseguretat, l’accés a l’habitatge i l’encaix de Catalunya a Espanya com els principals problemes de la ciutat.

El percentatge de persones que consideren que la inseguretat és el principal problema de la ciutat (21%) baixa a la meitat quan es pregunta per la situació personal.

Pel que fa a l’accés a l’habitatge, es manté per segona onada consecutiva com un dels principals problemes de la ciutat (12%), cosa que explicaria l’ampli suport a la mesura del 30% d’habitatge assequible.

Les relacions entre Catalunya i Espanya baixen com a problema percebut (7,3%), després d’assolir màxims en les dues anteriors onades del baròmetre. El juliol del 2018 l’encaix a l’Estat era percebut com el principal problema de la ciutat.

Fitxa tècnica

El baròmetre municipal s’ha elaborat a partir de 800 entrevistes telefòniques realitzades entre el 27 de novembre i el 5 de desembre. L’error és de ±3,5%.

Comparteix aquest contingut