Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

La fórmula de Nova York: un sistema d’estabilització del preu de lloguer per evitar la bombolla immobiliària

21/11/2019 - 10:10

Jornada. Lucy Joffe, del Departament de Preservació i Desenvolupament de l’Habitatge de Nova York, exposa les mesures d’aquesta ciutat a la jornada sobre la regulació dels preus de lloguer de l'Observatori DESC

El sistema d’estabilització de preus que s’aplica a Nova York ha estat una de les mesures que s’han presentat a la jornada de debat sobre la regulació dels preus del lloguer i la lluita contra l’especulació que l’Observatori DESC -amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona– ha organitzat a l’ICAB (Col·legi d’Advocacia de Barcelona), i que ha comptat amb experts internacionals.

L’encarregada de presentar el cas novaiorquès ja estat estat Lucy Joffe, Comissària adjunta de Política d’Habitatge al Departament de Preservació i Desenvolupament de l’Habitatge de Nova York, un càrrec des del qual porta a terme accions d’investigació i avaluació de polítiques i inversions d’habitatge justes, i des d’on també desenvolupa polítiques i iniciatives especials.

Lucy Joffe ha parlat de la seva experiència en una ciutat que és “molt diferent a d’altres ciutats nord-americanes” i en la qual el mercat de l’habitatge “va créixer molt ràpidament als anys noranta després de patir una crisi als vuitanta”.

Segons Joffe, Nova York “pateix una crisi d’assequibilitat del lloguer i cada vegada és més elevat el percentatge dels ingressos que els novaiorquesos dediquen al lloguer: el promig supera el 30 % que es considera el límit sostenible i en alguns casos supera el 50 %”.

 

Dues mesures: control i estabilització

Les dues principals mesures que té la ciutat per controlar aquests preus són el control de lloguer -més antic i que s’està desimplementant- i el programa d’estabilització del lloguer, que fins ara es negociava cada quatre anys i canviava en funció del legislador de l’estat; segons Joffe, “quan hi havia una administració liberal era més favorable als llogaters i si era conservadora ho era als propietaris”.

Instaurada el 1974, la llei d’estabilització del lloguer és un mecanisme que limita els augments del preu del lloguer i incrementa els drets dels inquilins. Aproximadament un milió de pisos de Nova York estan regulats per aquest programa i uns dos milions i mig de persones –moltes d’elles en situació de vulnerabilitat- viuen en pisos estabilitzats, l’accés als quals no depèn d’una avaluació finançera. Molts habitatges situats en edificis de sis pisos o més es van estabilitzar arran de la llei de 1974.

 

Suport a llogaters i a propietaris

Els augments anuals en el preu del lloguer d’aquests pisos estan determinats per una comissió on hi ha representants de llogaters i de propietaris. Històricament, els preus no han pujat més del 3%; la intenció és que aquests increments funcionin com a incentiu per invertir en la propietat i garanti les condicions de seguretat dels edificis.

L’agència d’habitatge de l’estat de Nova York és qui aplica l’estabilització i els inquilins tenen dret a demanar un historial del lloguer del pis amb tots els augments que ha experimentat a causa de millores i reformes.

Per la seva banda, els propietaris estan obligats a donar a conèixer el preu de lloguer que va pagar el llogater anterior.

Els llogaters d’habitatges estabilitzats acostumen a formar part de sectors de la població més vulnerables: persones grans, gent nascuda fora dels Estats Units, amb baixos recursos econòmics o en situació d’atur, amb menors índexs d’educació o sense família.

El Departament de Preservació i Desenvolupament de l’Habitatge de Nova York, del qual Lucy Joffe és comissària adjunta, proporciona suport a llogaters i a propietaris en casos de mobbing o de necessitat d’atenció legal. També estableix rebaixes fiscals per a la millora dels edificis, préstecs i premis.

 

Una nova regulació des del juny de 2019

En els darrers anys, més de 165.000 habitatges van deixar d’estar regulats, va augmentar el lloguer dels pisos que van quedar buits i va augmentar la gentrificació i l’assetjament als inquilins més grans. Davant la percepció que calia millorar el model, el juny d’aquest any la llei d’estabilització del lloguer s’ha sotmès a un canvi de regulació que “esperem que tingui un impacte considerable”.

Entre d’altres mesures, aquestes modificacions fan més difícil desregular els pisos, fixa augments més petits, fan que la llei sigui permanent i estableix proteccions addicionals a persones grans i a persones amb discapacitat

Lucy Joffe ha explicat també que, des de mitjans del anys seixanta, a Nova York elaboren un cens a partir del seguiment de 20 mil pisos, en el qual entrevisten els que hi viuen i anoten els pisos que s’han desocupat, i que es renova cada tres anys.

Comparteix aquest contingut