Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Inspecció i control per garantir un bon ús dels habitatges protegits

08/08/2019 - 17:30

Habitatge. Disset pisos que estaven buits o es llogaven per sobre del preu establert passaran a llogar-se a un preu assequible.

A Barcelona hi ha 16.000 habitatges de protecció oficial que encara mantenen aquesta qualificació. En l’últim any i mig s’han detectat 358 pisos de promocions públiques de venda que no estarien ocupats per les persones beneficiàries. El frau més habitual és que l’habitatge estigui buit o llogat a preu de mercat. La inspecció i el control han permès recuperar disset d’aquests habitatges per al lloguer assequible.

Iniciativa municipal

El desembre del 2017 l’Ajuntament va posar en marxa el Pla d’inspeccions d’habitatges de protecció oficial per investigar i sancionar les persones propietàries que no utilitzen l’habitatge de protecció oficial (HPO) com a residència habitual i permanent o que l’han llogat sense demanar autorització, amb l’objectiu de garantir la funció social d’aquests pisos.

Com la competència d’habitatge, la capacitat d’inspeccionar el mal ús del parc públic protegit és de la Generalitat de Catalunya, però, tot i això, el consistori va demanar a la Generalitat la llista d’habitatges protegits de la ciutat i la competència per investigar-los i sancionar-los.

Rebaixa de sancions a canvi d’un lloguer assequible

La inspecció s’ha centrat en els pisos que perden la qualificació en els propers anys. Fins al moment s’han inspeccionat 2.679 habitatges, en 358 dels quals s’ha detectat un mal ús, perquè estan buits o perquè estan llogats sense autorització i per sobre del preu establert.

En total, s’han iniciat 60 expedients sancionadors, que es troben en fase de tramitació. Ara per ara s’han cobrat fins a dotze multes, d‘entre 4.000 i 45.000 euros, per mal ús de l’habitatge protegit.

Com que es tracta d’una infracció molt greu, les sancions que preveu la llei del dret a l’habitatge poden anar dels 90.000 als 900.000 euros. L’import de la sanció es redueix si les persones propietàries tornen a donar un bon ús a l’habitatge, com incloure’l a la borsa de lloguer assequible o llogar-lo al preu que fixa la llei.

Per tant, la inspecció ha permès incorporar 6 pisos a la borsa d’habitatge de lloguer assequible de la ciutat, i 11 pisos que ja estaven llogats passaran a tenir un preu protegit per la llei. Els habitatges es troben als barris de la Barceloneta, el Clot, Poble-sec i Vallbona, entre altres.

El consistori reclama a la Generalitat que cal protegir de manera permanent l’escàs parc públic d’habitatge de la ciutat per evitar que aquests pisos perdin la protecció i es puguin vendre a un preu molt superior al que van pagar les persones adjudicatàries.

Comparteix aquest contingut