Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Inaugurats els equipaments de la plaça Folch i Torres al Raval

11/03/2011 - 09:05

Habitatges protegits. El districte de Ciutat Vella inaugura el nou casal de gent gran Josep Trueta i el nou casal de barri Folch i Torres, nous espais de trobada per als veïns i entitats del Raval.

 

El districte de Ciutat Vella va inaugurar divendres passat dos equipaments situats al complex de Reina Amàlia: el nou casal de gent gran Josep Trueta i el nou casal de barri Folch i Torres. El conjunt de Reina Amàlia consta també de 96 habitatges amb serveis per a gent gran i 31 habitatges en dret de superfície que han estat promoguts pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una ferma aposta per guanyar un espai de trobada per veïns i entitats a l’entorn de la plaça Folch i Torres, al barri del Raval, amb la construcció de nous equipaments i habitatges. La construcció de la nova seu del casal de gent gran i del nou casal de barri ha estat una obra conjunta que gestiona l’empresa municipal Foment de Ciutat Vella. La promoció d’habitatges protegits és una obra del Patronat Municipal de l’Habitatge i s’alça en l’espai que anteriorment ocupaven les piscines Folch i Torres. A la planta baixa de l’edifici, el Districte ha traslladat el casal de gent gran Josep Trueta, situat fins ara al carrer Sant Pacià.

El nou espai suposa una millora de les propostes de tallers, sortides, xerrades, espectacles i altres activitats que ja s’oferien a l’antic edifici. Per la seva banda, el casal de barri, oferirà activitats, tallers i espais polivalents per a tots els veïns i veïnes del Raval que fins ara no comptaven amb un centre similar. Pel que fa als habitatges, encara es troben en tràmits d’adjudicació. A l’acte d’inauguració dels equipaments van assistir el quart tinent d’alcalde, Ramon Garcia-Bragado, i la regidora del districte de Ciutat Vella, Assumpta Escarp.

Més informació

Comparteix aquest contingut