Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Impuls a la rehabilitació d'habitatges, edificis i l'espai públic per reduir desigualtats

23/03/2016 - 00:00

Fins al 2019 es preveu invertir un total de 236 milions d’euros en mesures d’àmbit social, mediambiental i econòmic.

 

El Govern municipal ha presentat una estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Fins al 2019 es preveu invertir un total de 236 milions d’euros en mesures d’àmbit social, mediambiental i econòmic.

L’estratègia de rehabilitació prevista per als quatre anys de mandat és transversal: millorar les condicions d’habitabilitat per a tothom, augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible, promoure energies renovables, fomentar l’activitat econòmica local vinculada al sector i garantir la qualitat i la seguretat del patrimoni arquitectònic.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, des d’ara fins al 2019 s’invertiran 235,8 milions d’euros, que es repartiran de la manera següent: 80 milions d’euros per a ajuts a la rehabilitació del parc privat, 32,8 milions per rehabilitar el parc públic d’habitatges i promoure l’eficiència energètica dels edificis municipals, i 123 milions d’euros per rehabilitar integralment l’espai públic.

______________________________________________

Vegeu la convocatòria clicant l’enlla següent:
Convocatòria 2016 de rehabilitació d’habitatges
______________________________________________

Estem posant sobre la taula una manera diferent de concebre les actuacions que desenvolupem a la ciutat”, ha explicat la tinenta d’alcaldia de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. I ha manifestat: “Plantegem la rehabilitació d’una manera integral amb l’únic objectiu de la millora de la qualitat de vida dels veïns.” Cal destacar que aquesta mesura de rehabilitació urbana és fruit de l’acord del Govern municipal i el grup del PSC.

Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació

Per primera vegada, els ajuts d’aquesta nova convocatòria inclouen subvencions per millorar els interiors dels habitatges, com ara actuacions per millorar l’accessibilitat o l’aïllament acústic o per eliminar els materials nocius per a la salut de les persones. També s’hi incorporen barems socials per afavorir l’accés als ajuts a les famílies amb rendes més baixes i subvencions per usar materials amb petjada ecològica baixa i per als edificis catalogats, i es crea un programa d’ajuts per a conjunts residencials d’interès especial.

Redistribució de les millores arreu del territori

Les intervencions a l’espai públic no seran grans transformacions, sinó que es repartiran per tot el territori amb actuacions concretes que millorin la qualitat de vida a tota la ciutat. Un dels punts importants d’aquest pla, les accions del qual es concretaran al llarg del 2016, és aprofundir en la millora de l’accessibilitat.

*

Les Corts és… habitatge

Comparteix aquest contingut