Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

El projecte internacional High Combi d'energia solar es presenta a Barcelona

09/05/2011 - 10:05

Eficiència energètica. Una vintena de participants del projecte europeu High Combi exposen els seus programes a la seu del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

 

Prop de 20 tècnics provinents dels quatre països que participen en el projecte europeu High Combi es reuniran avui i demà a les oficines del Patronat Municipal de l’Habitatge per posar en comú els sistemes solars tèrmics que han desenvolupat per a fabricar fred i calor en diferents instal·lacions. Espanya hi participa amb un projecte municipal situat a Barcelona: l’edifici de 32 habitatges amb serveis per a gent gran del C/ Còrsega, 363, obra promoguda pel Patronat Municipal de l’Habitatge al solar on hi havia l’antiga sala Cibeles.

El High Combi, és a dir “high solar fraction heating and cooling system with combination of innovative components and methods”, o sistema de refrigeració i calefacció amb alta fracció solar amb combinació de mètodes i components innovadors, és un projecte internacional que forma part del 7è Programa marc de la Unió Europea, i en el qual participen Grècia, Àustria, Itàlia i Espanya. El projecte High Combi té com a objectiu explotar l’energia solar tèrmica com a portadora d’una gran part de la demanda energètica dels edificis, i aconseguir evitar més del doble de consum d’energia primària que els sistemes solars actuals. Mentre aquests estan obligats per llei a evitar aproximadament un 25% de consum d’energia primària, el High Combi n’evita el 60%.

El projecte de la Cibeles, que es troba en la seva fase final d’obra, ha estat dirigit per l’equip d’Exe Arquitectura, i el disseny dels sistemes energètics per la consultoria energètica Aiguasol. Està format per 32 habitatges amb serveis per a gent gran i un CAP, i incorpora un sistema que permet cobrir el 60% de la demanda total tèrmica sumant ACS, calefacció i refrigeració. El sistema, que permetrà utilitzar l’energia solar per calefacció (a l’hivern) i refrigeració (a l’estiu), es caracteritza per un alt nivell d’aprofitament energètic, mitjançant sistemes d’energies renovables combinats amb sistemes d’alta eficiència energètica, cosa que es tradueix en una disminució de les emissions de CO2. Aquest sistema, juntament amb altres solucions com la incorporació de façanes vidrades ventilades, recuperadors de calor, etc, ha fet que el projecte hagi obtingut la màxima qualificació energètica (una A).

A més de Barcelona, en el projecte High Combi hi participen ciutats d’altres països europeus que han incorporat sistemes solars per climatització i refrigeració: dues intal.lacions d’Àustria, amb 200 m2 i 100 m2 de superfície; el Centre d’Energies Renovables de Grècia, amb un total de 200 m2; i el parc de lleure Hidroscalo, de Milà, amb 120 m2.

Comparteix aquest contingut