Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

El Pla de barris destina més de 21 milions d’euros a actuacions per a un habitatge digne

21/02/2020 - 13:35

Pla de barris. El programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat treballa amb 116 comunitats de veïns.

El Pla de barris ha destinat 21,3 milions d’euros a projectes de rehabilitació d’habitatges i d’assessorament i acompanyament a col·lectius vulnerables en la defensa del dret a un habitatge digne. El 84% de la inversió s’ha destinat a iniciatives de rehabilitació. Un dels programes que es va posar en marxa el 2018 és el de subvencions per rehabilitar finques que per la seva complexitat socioeconòmica queden fora de les convocatòries ordinàries d’ajudes públiques.

L’objectiu del programa és donar resposta a les causes estructurals que incideixen en la manca de rehabilitació i de manteniment adequat de cada edifici. El programa preveu la possibilitat de subvencionar fins al cent per cent del cost de les obres en les comunitats que es trobin en una situació econòmica precària.

En aquest temps, l’Ajuntament de Barcelona ha detectat quines són les finques amb més necessitats de rehabilitació i el personal tècnic del programa ha començat a treballar amb les comunitats de veïns.

El programa de rehabilitació del Pla de barris disposa d’equips multidisciplinaris d’arquitectes i treballadors socials, tècnics, administratius i jurídics que fan tasques d’assessorament i de revisió i redacció de documents, entre altres, per facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats. Actualment aquests equips assessoren i acompanyen 116 comunitats de veïns, 67 de les quals ja han iniciat els tràmits burocràtics necessaris per sol·licitar les subvencions i tirar endavant un projecte d’obres.

Altres projectes en defensa d’un habitatge digne

El Pla de barris destina 21,3 milions d’euros a projectes d’habitatge. El 84% del total s’inverteix en el programa de rehabilitació de finques, i el 16%, en els serveis d’assessorament i en experiències col·laboratives amb entitats socials. S’han engegat projectes com:

  • Creació d’una nova antena d’habitatge a la Zona Nord, al districte de Nou Barris. Es tracta d’un equipament nou que inclou una oficina d’habitatge, una oficina d’atenció ciutadana i un nou punt d’assessorament energètic.
  • Programa de rehabilitació de finestres i tancaments per millorar l’eficiència energètica d’habitatges als barris del Raval i del Gòtic.
  • Assistència psicològica a persones en situació d’emergència residencial a la Zona Nord.
  • Acompanyament al veïnat en procés de reallotjament al Bon Pastor i a la Trinitat Nova.
  • Col·laboració amb entitats socials per a la inserció laboral i l’accés a l’habitatge de persones en risc d’emergència social a través del projecte “Teixim barri”, amb la rehabilitació de tres habitatges al barri Gòtic sud.

Comparteix aquest contingut