Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

El Consorci de l’Habitatge renova el conveni amb Hàbitat3 per captar nous habitatges buits de particulars i destinar-los a lloguer social

07/03/2019 - 17:34

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona destinarà 15 milions d’euros a un conveni que vol captar un total de 426 habitatges de privats per cedir-los durant els propers quatre anys.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona acaba de renovar el conveni amb la Fundació Hàbitat3 per tal de donar continuïtat al programa de captació d’habitatges buits de particulars per destinar-los a lloguer social.

El regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Josep Maria Montaner, i la presidenta d’Hàbitat3, Carme Trilla, han signat la renovació d’aquest conveni impulsat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

Gràcies al conveni es donarà continuïtat durant quatre anys més al Programa de Cessió d’Habitatges. Aquest projecte, que s’emmarca en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, contempla la captació d’habitatges buits i la cessió d’aquests habitatges al Fons de Lloguer Social per tal que es destinin a la Mesa d’Emergència i al Servei Primer la Llar.

En virtut d’aquest conveni, les dues administracions que formen part del Consorci de l’Habitatge de Barcelona –l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya– aportaran un total de 19 milions d’euros en 4 anualitats. D’aquests, 15 milions els aporta l’Ajuntament i 4 la Generalitat. La Fundació Hàbitat3, per la seva banda, aportarà 1,6 milions al desplegament d’aquest projecte.

Amb la renovació del conveni es dona compliment a un dels acords assolits en la darrera Junta General del Consorci, celebrada el 21 de setembre passat. L’acte va estar presidit per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra.

 

Pisos destinats a la Mesa d’Emergència i al Servei Primer la Llar

Amb aquest nou conveni, que renova el programa de cessió d’habitatges, és volen captar un total de 426 habitatges de privats perquè els cedeixin durant els propers quatre anys. D’aquests 426 habitatges, un total de 350 es destinen a la Mesa d’Emergència, mentre que els altres 76 es destinaran al Servei Primer la Llar.

Fins ara, el programa gestionava 300 habitatges, dels quals 50 estaven destinats al Servei Primer la Llar. Un dels objectius de la Fundació Hàbitat3 és que els propietaris d’aquests habitatges els continuïn cedint al projecte.

Al mateix temps, l’entitat s’ha fixat com a nou objectiu buscar habitatges buits de persones físiques i jurídiques que també es puguin incorporar al programa per tal d’incrementar els recursos residencials.

 

Garanties pels propietaris dels habitatges cedits

El Programa de Cessió d’Habitatges preveu que la Fundació Hàbitat3 formalitzi la cessió de pisos buits amb els propietaris d’aquests pisos. Els propietaris rebran una contraprestació econòmica per aquesta cessió.

La Fundació també gestionarà el lloguer de l’habitatge. Els pisos es cediran a famílies que seran seleccionades mitjançant un procés tutelat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona per tal que garantir que compleixen els requisits per poder accedir a un habitatge social.

El programa també inclou la possibilitat de rehabilitar els habitatges cedits. En aquest cas, la Fundació es farà càrrec de les obres, i es repercutiran sobre el cànon a pagar al propietari del pis, fins al 80% del cost dels treballs. L’altre 20% l’assumeix el programa.

Aquest programa dóna garanties als propietaris que cobraran les rendes pel lloguer dels seus pisos durant 36 mesos, independentment de qualsevol circumstància. Aquest rendes se situen gairebé al preu del mercat.

A més, es dóna la garantia de retornar l’habitatge al propietari en les mateixes condicions en les quals el va cedir i que els costos de gestió no són repercutibles als propietaris ni tampoc a cap de les incidències relacionades amb l’habitatge.

 

Garantir el dret a l’accés a l’habitatge

Hàbitat3 és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu possibilitar el dret a l’accés a l’habitatge digne a persones desafavorides, per tal de deslliurar-les de l’exclusió residencial, i perquè puguin comptar amb un pla d’acompanyament social que faciliti la seva inclusió social.

La Fundació realitza aquesta tasca en col·laboració amb altres entitats, i també amb les administracions públiques com l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Comparteix aquest contingut