Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El cohabitatge: una nova forma d’habitatge s’instal·la a Barcelona

04/10/2016 - 10:43

Cohabitatge. L'Ajuntament de Barcelona aposta pel cohabitatge: un nou model d'habitatge que fomenta la vida en comunitat i un tipus de construcció més eficient.

 

El cohabitatge és una modalitat d’habitatge molt estesa al nord d’Europa però poc coneguda a casa nostra. Aquest model permet a una comunitat de persones viure en un immoble sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un termini de temps ampli (de 50 a 100 anys) i a un preu inferior al del mercat.

Des de fa uns anys, diverses entitats i associacions de Barcelona s’han interessat per aquest model; és el cas de LaCol, una cooperativa d’arquitectes, i de Sostre Cívic, una cooperativa d’usuaris i habitatges. La intenció és ben clara: oferir alternatives a l’hora d’accedir al mercat de l’habitatge, que fins fa poc es reduïa a dues opcions, llogar o comprar.

 

Habitatge cooperatiu

LaCol, un col·lectiu format per 14 arquitectes, desenvolupa els seus projectes amb dos objectius: crear per assolir la transformació social i ser una eina que intervingui en l’entorn de manera propera i crítica. Tot plegat, amb una filosofia de treball horitzontal que incorpora la participació activa dels ciutadans i ciutadanes.

En matèria de cohabitatge, LaCol està desenvolupant el projecte arquitectònic de La Borda, una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús. L’edifici estarà ubicat a l’antic recinte industrial de Can Batlló, al districte de Sants-Montjuïc, en un solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona, i les obres començaran a finals d’aquest any.

La voluntat de transformació social a través l’arquitectura marca els projectes d’aquesta cooperativa. En matèria d’habitatge, LaCol ha participat en aspectes estratègics com el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona, el Pla Local d’Habitage de Vilanova del Camí o l’estudi per l’optimització d’habitatge buit de la Garriga.

 

Noves maneres de viure

Sostre Cívic va ser creada l’any 2010 com a cooperativa d’usuaris i habitatges. L’entitat ha volgut crear noves formes d’habitatge més flexibles, adaptades a la realitat d’avui, i així va sorgir el concepte de dret d’ús: una forma de tinença a mig camí entre el lloguer i la compra, en què la cooperativa és la propietària de l’immoble i les persones sòcies de la cooperativa en tenen el dret d’ús (però no la propietat). D’altres avantatges que presenta: l’habitatge també es pot heretar i les quotes són més baixes que un lloguer.

A més de fomentar i impulsar els MCU (Models de Cooperatives d’Ús), Sostre Cívic promou altres modalitats d’habitatge com el Cohabitatge Sènior (persones grans que viuen en comunitat) o la Masoveria Urbana (cedir l’ús d’un habitatge a canvi del manteniment o de fer-hi algunes millores).

Avui dia, la cooperativa té 9 projectes en funcionament i 14 més en fase de rehabilitació o negociació. A la ciutat de Barcelona, Sostre Cívic gestiona un projecte de masoveria urbana a El Pomaret, una casa antiga i abandonada de Sarrià, i una cooperativa de cohabitatge al Born, en un edifici de propietat municipal l’ús del qual ha estat cedit per l’Ajuntament.

 

Set solars municipals per impulsar el cohabitatge

L’Ajuntament de Barcelona traurà a concurs públic set solars municipals per destinar-los a projectes de cohabitatge. Es tracta de set terrenys situats als districtes de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi, amb un potencial per construir-hi prop de 115 pisos d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

Al concurs només podran presentar-s’hi cooperatives que fomentin noves formes d’accés i relació amb l’habitatge. La valoració dels projectes tindrà especialment en compte els criteris mediambientals, com l’ús de sistemes constructius de baix impacte ambiental, i també socials, com la imbricació amb el territori i la participació dels cooperativistes.

Aquests nous projectes d’habitatge suposen una nova via d’ampliació del parc d’habitatge públic de la ciutat. La proposta va ser presentada en el marc de la segona Taula d’Habitatge Cooperatiu, impulsada conjuntament per la Regidoria d’Habitatge i el Comissionat d’Economia Social i Solidària.

Comparteix aquest contingut