Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Comencen les obres de l'edifici de cohabitatge La Balma

27/09/2019 - 08:59

Urbanisme. El nou edifici al Poblenou està promogut per la cooperativa Sostre Cívic i tindrà vint habitatges i dos locals comercials

El nou edifici de cohabitatge al Poblenou està promogut per la cooperativa Sostre Cívic. L'edifici tindrà vint habitatges i dos locals comercials, un dels quals està previst que el cedeixin a una entitat del barri per contribuir a crear vincles comunitaris amb l’entorn.

Aquest dijous 26 de setembre s’ha celebrat l’acte d’inici de l’obra de l’edifici de cohabitatge que promourà al solar municipal del carrer d’Espronceda, 131-135, al barri del Poblenou.

El projecte d’habitatge cooperatiu La Balma és una de les primeres iniciatives de cohabitatges impulsades a la ciutat a partir dels processos d’adjudicació de solars municipals que va posar en marxa l’Ajuntament de Barcelona durant el mandat passat.

S’hi construirà un edifici de vint habitatges i dos locals comercials, un dels quals està previst que el cedeixin a una entitat del barri per contribuir a crear vincles comunitaris amb l’entorn. El disseny de l’edifici reserva zones per fomentar la convivència entre les famílies que hi viuran.

D’acord amb les necessitats de les dinou famílies impulsores del projecte, s’han dissenyat tres tipologies d’habitatges:

  • Petits (S): 50 m² útils i un dormitori
  • Mitjans (M): 62 m² útils i dos dormitoris
  • Grans (L): 75 m² útils i tres dormitoris

A més, a La Balma hi haurà vint espais comunitaris de 13 m² que es poden incorporar als habitatges segons les necessitats. Han estat pensats col·lectivament a partir de la participació activa dels futurs usuaris amb l’objectiu de potenciar la vida comunitària. Es tracta d’un cuina-menjador, una bugaderia, un bany complet comunitari i un espai d’espai comunitari repartit per diferents plantes sense ús definit.

A més, el projecte incorpora criteris ambientals i d’estalvi energètic, així com elements per afavorir la mobilitat sostenible dels seus inquilins. A la coberta, s’ha reservat també un espai per a un hort ecològic.

Les famílies finançaran l’obra, que té un pressupost d’1,8 milions d’euros, amb el suport de l’entitat Fiare.

Comparteix aquest contingut