Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Com podem estalviar energia a casa?

16/08/2019 - 17:16

Habitatge. És important fer un ús racional dels equipaments energètics que tenim a la llar, instal·lar material per reduir la despesa energètica, substituir els equips per altres més eficients, i promoure actituds sostenibles

L’estalvi d’energia és cada cop més necessari. El canvi cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic pot començar a cada llar.

La millor manera d’aconseguir reduir el consum d’energia és aplicant mesures d’estalvi a diferents nivells. Algunes es poden dur a terme específicament a l’estiu, mentre que d’altres son vàlides durant tots els mesos de l’any.

Una manera bàsica d’estalviar seria fent un ús racional dels equipaments energètics que tenim a la llar. Aquesta mesura no suposa cap inversió, ja que consisteix a optimitzar l’ús dels equips que tenim a casa, i això permet reduir els consums i millorar el rendiment.

En aquest sentit, es poden portar a terme accions d’estalvi relacionades amb els electrodomèstics, el sistema de calefacció, a la cuina o amb la gestió de l’aigua. Aquestes son algunes de les mesures generals que es poden aplicar.

A la nevera:

o   Optimitzar el temps i nombre de vegades que s’obre la nevera.

o   Netejar periòdicament la part posterior, i assegurar que estigui com a mínim 5 centímetres separada de la paret per facilitar la ventilació.

o   Regular el termòstat per evitar que refredi més del necessari. El congelador s’ha de regular a -18ºC i la nevera a 6ºC

o   Netejar i descongelar un cop l’any la nevera i el congelador, o quan detectem que es forma gel, per fomentar que treballi en les condicions més òptimes.

Als sistemes de calefacció:

o   Si és caldera de gas: purgar els radiadors periòdicament per evitar que hi hagi aire a la instal·lació, ajustar el termòstat entre 18 i 21ºC per tenir unes condicions òptimes de confort.

o   Si són radiadors o estufes elèctriques: regular la temperatura del termòstat entre 18 i 21ºC, afegir temporitzadors als radiadors per assegurar que funcionin només les hores que siguin necessàries i posar-los sota les finestres o a les parets més fredes de la llar (les que es troben en contacte amb l’exterior).

Amb els sistemes de cuina:

o   Si és cuina a gas: Utilitzar sempre un foc que sigui més petit que la cassola o paella que s’hi col·loca a sobre.

o   Si és cuina vitroceràmica o el forn: Apagar el fogó o el forn abans de finalitzar la cocció per aprofitar la calor residual que se’n desprèn.

Regulació de l’ús dels equips:

o   Eliminar els consums fantasmes dels Stand By dels equips electrònics utilitzant una base amb interruptor per poder desconnectar els equips.

o   Desconnectar els electrodomèstics quan no s’estan fent servir: cafetera, torradora, escalfador d’aigua, etcètera.

o   Apagar la il·luminació de les habitacions on no es tingui presència (per exemple apagar el llum de la cuina després de cuinar mentre es va a dinar al menjador).

Per a l’estalvi d’aigua:

o   Recollir l’aigua freda que surt de la dutxa abans que s’escalfi i aprofitar-la per fregar.

o   Si no es té cisterna de doble descàrrega al lavabo, col·locar una ampolla dins de la cisterna per reduir el consum d’aigua en cada ús.

o   Reduir el temps d’ús a la dutxa.

o   Regular la temperatura de l’aigua calenta de la caldera, per evitar que s’escalfi a més temperatura de la que realment fem servir després. Normalment la temperatura màxima de la dutxa sol ser 38ºC.

 

Mesures específiques per aplicar durant l’estiu

Segons explica Raquel Rodríguez, Coordinadora Especialista en Drets Energètics dels Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona, hi ha diverses mesures que es poden aplicar específicament durant l’estiu de cara a estalviar energia. Algunes son tant senzilles com tancar finestres durant el dia per evitar l’entrada d’aire calent.

Per això cal utilitzar les persianes exteriors o interiors, baixant-les en hores de sol directe per evitar que la llar s’escalfi durant el dia. En el moment que baixa la incidència del sol, es poden  obrir totes les finestres per assegurar una bona ventilació creuada.

En el cas que no sigui suficient amb les persianes, es pot considerar la possibilitat d’instal·lar un porticó sobre les finestres per reduir la incidència del sol i col·locar làmines tèrmiques que redueixen l’entrada de llum i, per tant, de calor. Són interessants sobretot per a les cases d’estiueig.

 

Instal·lar material per reduir la demanda energètica

“Una altra forma d’estalviar a la llar és instal·lar material que permeti reduir la demanda energètica necessària per mantenir una situació de confort tèrmic a casa”, apunta Rodríguez.

Segons l’especialista, alguns dels materials que es fan servir són els temporitzadors pels termos elèctrics, i les bases amb interruptors per apagar tots els equips que no s’utilitzen. També es poden emprar bombetes de baix consum o LEDS que tenen una potència elèctrica inferior a les bombetes convencionals, virets per a la finestra i per a les portes que redueixin les infiltracions d’aire, entre d’altres.

També es poden optimitzar les factures dels subministraments energètics contractant tarifes més adequades al consum que es tingui a la llar. Per exemple, aplicant la tarifa de discriminació horària sobre la factura d’electricitat, que permet estalviar fins a un 40% del cost de la factura. A més, es poden adequar els trams contractats a la factura d’aigua ajustant-los en funció de la gent que està empadronada a la llar.

 

Substituir els equips per altres més eficients

Per últim, una manera per estalviar energia és substituir els equips consumidors que ja es tinguin a la llar per altres que siguin més eficients o presentin un major rendiment, a mesura que es vagin espatllant.

A l’hora de comprar un nou equip, cal tenir en compte els criteris d’eficiència que presenten, com seria el cas d’instal·lar il·luminació de baix consum o comprar electrodomèstics d’alta eficiència. Aquests equips requereixen un consum energètic inferior per donar el mateix resultat, i això fa que es redueixi la despesa.

 

L’auditoria energètica

En alguns casos es pot optar per una auditoria energètica. És recomanable realitzar-la quan es detecta un consum energètic molt elevat a les factures d’una llar, i aquest no es pot justificar parlant amb les persones que hi viuen.

En aquest cas es planteja visitar la casa per analitzar tots els equips consumidors d’energia que hi ha, i poder determinar l’ús que se’n fa de cada un, per entendre si els consums que es donen són reals o hi ha alguna problemàtica associada.

 

Actituds sostenibles: necessàries per estalviar energia

Cal prendre consciència que tot ús energètic té un cost econòmic i ambiental associat.  “És necessari implicar a totes les persones que viuen a la llar, siguin grans o petites, per poder treballar de forma conjunta cap a un mateix objectiu”, sentencia Rodríguez.

A partir d’aquí, implementar mesures d’estalvi serà fàcil, efectiu i es podrà veure la reducció de la despesa energètica a mesura que passen els mesos.

És important contractar el subministrament elèctric per a la llar amb una comercialitzadora que asseguri que l’energia és d’origen renovable.

Comparteix aquest contingut