Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Barcelona presenta a l’Smart City Expo World Congress dues experiències innovadores de construcció d’habitatge públic i assequible

25/11/2019 - 10:22

Habitatge. El certamen de ciutats intel·ligents descobreix el projecte dels Allotjaments Aprop i la rehabilitació de Can Fabra

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat en el marc de l’Smart City Expo World Congress dues de les solucions més innovadores que s’estan portant a terme en matèria d’habitatge. Ho ha fet amb dues conferències que s’han celebrat a l’espai fòrum de l’stand  municipal.

En concret, s’hi han donat a conèixer detalls dels Allotjaments Aprop i de la rehabilitació de la fàbrica de Can Fabra, dues iniciatives de construcció d’habitatge social i assequible que estan a punt de veure la llum a la ciutat.

 

La promoció d’habitatges de Can Fabra

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació, ha portat a terme en els darrers anys un ambiciós projecte de recuperació de l’antiga nau del recinte fabril de Fabra i Coats, a Sant Andreu, per fer-hi habitatge assequible per a joves.

Aquest projecte està pràcticament enllestit i suposarà l’ampliació del parc públic amb 46 nous habitatges, 44 de dues habitacions i dos adaptats per a persones amb discapacitat d’una habitació. A més, s’hi ha habilitat un espai destinat a la Colla Castellera Jove de Barcelona, la qual tindrà una sala d’assaig en un soterrani adaptat als requeriments de la seva activitat.

Tal i com ha explicat el tècnic de l’IMHAB Daniel López, la principal complexitat d’aquest projecte radica en el fet que calia preservar l’edifici de la nau de Can Fabra, catalogada amb un nivell de protecció C. Per això es va convocar un concurs d’idees, i d’aquí es va triar una proposta “que donava molta importància a l’aprofitament de l’espai existent”.

En concret, la solució arquitectònica que s’ha trobat ha consistit en fer en edifici dins l’edifici principal, conservant-ne les façanes, cobertes i estructura principal. Com ha dit López, la nau “es converteix en una caixa on s’hi posa una altra caixa”.

Per això, s’ha fet una estructura de fusta, un sistema constructiu que ha permès, en primer lloc, passar de les dues plantes de la nau original a les quatre plantes que tindrà aquesta promoció d’habitatges. Per això, s’ha construït un forjat de fusta que divideix en dues parts cadascuna de les dues plantes existents.

L’ús d’aquest forjat de fusta també fa possible un notable estalvi energètic, tant en el procés de construcció com en el consum del dia a dia. Així, López ha explicat que el fet d’utilitzar fusta fa que l’estructura sigui cinc vegades més lleugera, i això ha permès aprofitar els fonaments ja existents. “Les emissions de CO2 es redueixen en un 74% gràcies a l’ús de la fusta”, ha explicat Lopez.

Aquest estalvi energètic es farà evident també en el consum quotidià d’energia, ja que la nova construcció que s’ha fet dins la nau ha permès guanyar espais per crear un passadís d’accés i unes terrasses, que garanteixen la ventilació i l’entrada de llum. A més, també s’han pogut crear uns espais en semi-ombra que eviten el sobreescalfament dels habitatges a l’estiu, sense impedir l’entrada de llum que escalfi de forma natural durant l’hivern.

Per altra banda, l’edifici compta amb un sistema aerotèrmic innovador per regular l’aigua, la calefacció i la ventilació, que permet recollir dades i comprovar la seva eficiència.

 

Allotjaments Aprop

El segon projecte innovador en matèria d’habitatge que s’ha presentat a l’Smart City Expo World Congress és el dels Allotjaments Aprop. El tècnic Tonet Font ha explicat que es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMHAB i l’Àrea de Drets Socials per tal de donar una resposta ràpida a les situacions d’emergència habitacional, com ara en casos de desnonaments.

Actualment està a punt de finalitzar la construcció de la primera promoció d’Allotjaments Aprop, que s’estan fent al barri Gòtic, al carrer nou de Sant Francesc, tot i que la intenció municipal és de portar aquest model d’habitatge temporal a tots els districtes de la ciutat.

Els Allotjaments Aprop es basen en l’ús de contenidors marítims reciclats per crear edificis d’habitatges. Així es permet reduir el temps de construcció a uns 5-8 anys, a banda de reciclar i reutilitzar elements i materials i maximitzar els espais on es pot construir, cosa que permet atendre els casos d’emergència en els mateixos barris on es produeixen. A més, son habitatges totalment sostenibles.

La idea dels Allotjaments Aprop va sorgir al 2017 quan a Amsterdam, una de les ciutats pioneres en aquest tipus de construcció, es va desmantellar l’edifici Keetwonen i es van posar a la venda els contenidors. L’Ajuntament de Barcelona va impulsar llavors un projecte de característiques similars per atendre situacions d’emergència habitacional.

El projecte es va anunciar al febrer del 2017 i durant els anys següents es van anar fent diverses exposicions per explicar les seves característiques. El concurs de projectes es va fer el juliol del 2018 i durant aquest any s’han dut a terme les obres, que estan a punt de finalitzar. El més complex, ha explicat Tonet Font, es trobar la forma d’unir els contenidors, ja que la seva col·locació s’ha fet en molts pocs dies.

Els Allotjaments Aprop que s’estan fent al Raval constaran d’un total de 4 habitatges de dues habitacions i 8 habitatges d’una habitació. El projecte ha comptat amb un pressupost de 940.000 euros (80.000 per habitatge).

De cara al 2020 està previst iniciar un projecte encara més ambiciós a Les Glòries, on es faran   42 apartaments en un espai de 998 metres quadrats. El tercer projecte que s’impulsarà serà el de La Bordeta a Sants Montjuic, on es faran 40 habitatges.

 

Tecnologia i innovació al servei de les persones

Els Allotjaments Aprop o la rehabilitació de Can Fabra son dos exemples de les iniciatives innovadores que l’Ajuntament de Barcelona està impulsant en matèria d’habitatge. Aquests dos projectes formen part de l’exposició “Humanising tech for Barcelona” que s’ha pogut visitar a l’estand municipal a l’Smart City Expo World Congress.

En aquesta exposició es presenten diverses iniciatives innovadores que es basen en l’ús de la tecnologia posada al servei de les persones amb voluntat de preservar els seus drets fonamentals i, al mateix temps, impulsar l’economia digital i fer de la ciutat un espai estimulant.

En els diversos plafons de l’exposició es mostren exemples d’aplicacions, ús de noves tecnologies i plataformes tecnològiques que promouen la participació ciutadana, la interacció social i econòmica i la planificació urbana en els àmbits de l’habitatge i la mobilitat.

En el cas concret de les iniciatives innovadores en la construcció d’habitatge públic i/o assequible, a banda dels Allotjaments Aprop i la reforma de Can Fabra, l’exposició també recull la proposta CAH-ATRI d’habitatges adaptables, i que va resultar guanyadora del BCN-NYC Challenge per fer habitatges assequibles.  A més, també s’explica l’impuls a les superilles com a nou model d’organització de l’espai públic, i es presenta l’aplicació de Gestió d’espais verds.

Comparteix aquest contingut