Una cuina acabada d’instal·lar en un domicili

Informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis

L'informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis serveix per avaluar l'estat de conservació i les possibles deficiències del teu habitatge. En aquest informe es descriuen les característiques generals de l’edifici i es presenten propostes per millorar-ne l’eficiència energètica i les condicions d’accessibilitat.

Ajut per a la redacció de l'informe de la inspecció tècnica

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat perquè siguin saludables i eficients. La sol·licitud d'ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.
 
La convocatòria d'enguany destinarà 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. La nova convocatòria preveu un conjunt d’ajuts complementaris, entre els quals hi ha subvencions per a la redacció de l’Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis (IITE):

  • Redacció d’IITE (85% de subvenció fins a 10.000 euros)
  • Redacció d’IITE en expedients amb ajuts (100% de subvenció segons els barems de la convocatòria del 2015)
  • Redacció d’IITE en edificis de més de 100 anys (80% de subvenció segons els barems de la convocatòria del 2015)

Durant l'any 2016, més de 12.300 famílies de 790 edificis es van beneficiar de les subvencions per a la rehabilitació. Per a més informació, adreceu-vos a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Vols saber què és i per a què serveix l'Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)?

En aquests desplegables podràs trobar la funció que té aquest informe i veure quins edificis de la ciutat de Barcelona poden sol·licitar-lo. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona fins al 31 de desembre de 2017.

Què és l'IITE?

L’Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) d’habitatges descriu les característiques generals de l’edifici. Amb aquest document se n’avalua l’estat de conservació i les possibles deficiències aparents, siguin constructives o funcionals. Així mateix, conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per millorar-ne la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat.

Aquest informe haurà d’anar acompanyat dels certificats energètic i d’accessibilitat de l’edifici, per complir la Llei 8/2013 de rehabilitació aprovada per l’Estat i el nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

Quins edificis el poden sol·licitar?

Es poden sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes dels edificis que es relacionen a continuació:

 

Edificis que hagin demanat l’ajut a la rehabilitació

En les sol·licituds pendents de resolució i en les sol·licituds noves que es presentin, se subvencionarà el 100% del cost de redacció de l’informe tècnic, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’eficiència energètica.

 

Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació

L’import d’aquesta prestació serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que el sol·licitin i que estiguin en els supòsits esmentats a continuació.

  • Edificis d’habitatges de més de cent anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
  • Edificis d’habitatges que en els darrers deu anys s’hagin presentat a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no hagin fet l’IITE.
  • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

Quina alternativa hi ha a l'ajut?

Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació), o bé sol·licitar que a través del col·legi professional corresponent s’encarregui l’IITE a un professional qualificat.

Comparteix aquest contingut