Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU des del 30/10/2018

Destinataris: Persones al corrent del pagament del lloguer però amb dificultats per pagar-lo que hagin estat beneficiàries d’aquest ajut al 2017

Límit de renda familiar: Entre 3 i 1,5 vegades l’IRSC, en funció del col·lectiu

Lloguer mensual màxim: 900€

Administració que atorga l’ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Una eina que ajuda a prevenir la pèrdua de l’habitatge

El lloguer ha esdevingut la forma d'accés a l'habitatge més habitual a la ciutat. Per aquest motiu, els ajuts al lloguer són una eina bàsica per evitar la pèrdua de l'habitatge i l’exclusió social.

Aquesta prestació té com a objectiu ajudar les persones amb dificultats econòmiques a fer front al pagament del lloguer. S'adreça a persones residents a Barcelona, titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i que tinguin uns ingressos baixos o moderats.

Aquesta prestació es pot demanar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual se sol·licita la prestació.
 • Acreditar uns ingressos no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència (o IRSC, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals), si es tracta de persones que viuen soles; a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d'unitats de convivència (UC), o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l'habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència, segons la ponderació dels ingressos aplicable a aquesta convocatòria. (Veure taules annexes)
 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l’import del lloguer.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 900€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge  per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No poden accedir a aquest ajut les persones titulars d’habitatges gestionats o administrats per l'Agencia d'Habitatge de Catalunya o l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • Que cap membre de la unitat de convivència tingui un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Que la unitat de convivència no tingui una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

Destinataris

Poden rebre aquest ajut les persones beneficiàries de les següents prestacions econòmiques:

 • Prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2016.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l’any 2016.
 • Prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l’any 2016, el període reconegut dels quals finalitzi abans del darrer trimestre de 2017 i alhora tinguin una resolució favorable de l'expedient de mediació de l'any 2017.

Documentació

Documentació per a tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer.
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
 • Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud mitjançant l’empadronament històric i/o el permís de residència o certificat de residència.
 • Justificació dels ingressos de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d’imputacions.
 • Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l’informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.

 

Documentació addicional en cas de canvis respecte dels acreditats a les convocatòries de l'any 2016 de les Prestacions per al pagament de lloguer o de Prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona, o de la convocatòria de l’any 2017 de les Prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència  no disposi de DNI/NIF/NIE ha d’aportar el document d’identificació de què disposi.
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de 01/06/2013, cal acreditar el compliment de l’obligació del llogater del pagament de la fiança a l’arrendador.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, segellat per l’entitat financera.

Obtenció de dades de manera electrònica

Els sol·licitants que autoritzin al Consorci perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no cal que aportin la documentació següent:

 • Volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acredita el domicili del sol·licitant i de la unitat de convivència.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de persones amb alguna discapacitat.
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.

Quantia i duració

La quantia es determina en funció de cada cas, però oscil·la entre un màxim de 300€ al mes (3.600€/any) i un mínim de 20€ al mes (240€/any).

Excepcionalment, en casos de risc d’exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d’informe favorable emès pels serveis socials municipals, la quantia màxima de la prestació podrà ser augmentada.

Aquestes prestacions s’atorguen per un període màxim de dotze mesos.

Altres informacions

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions tenen caràcter temporal i són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb altres ajuts, prestacions o subvencions que tinguin la mateixa finalitat.

Període de presentació de la sol·licitud

Aquesta convocatòria està tancada actualment. La convocatòria anterior va estar oberta entre el 19 de setembre i el 30 de novembre del 2017.

Comparteix aquest contingut