Fitxa de l'ajut

Estat: NO ACTIU des del 02/03/2018

Destinataris: Persones beneficiàries al 2017 de la prestació permanent o de la prestació per al pagament del lloguer

Límit renda familiar: Entre 1,5 i 2,35 vegades l’IRSC

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Prevenir l’exclusió social, un objectiu de l’Ajuntament

Els problemes amb l’habitatge són un dels principals factors d’exclusió social. Amb l’objectiu d’afrontar aquest repte, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix la renovació de la prestació pel pagament del lloguer.

L’ajut contribueix a garantir la permanència dels arrendataris amb dificultats econòmiques en l’habitatge habitual. D’aquesta manera s’evita el procés traumàtic de perdre la llar i es prevé el risc d’exclusió.

Se’n poden beneficiar les persones adjudicatàries de la convocatòria anterior que resideixen a la ciutat de Barcelona i figuren com a titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual.

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Destinataris i quantia de l’ajut

Únicament poden presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2018 les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2017.
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2017.

L'import màxim de la prestació serà d’entre 200€ mensuals (2.400€ anuals) i 240€ mensuals (2.880€ anuals). L'import mínim en els dos casos serà de 20€ mensuals (240€ anuals).

Requisits

 • Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència.
 • Cal acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • Cal acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a:
  • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat (més informació a la taula).
  • Perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, de la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril, de la Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril, la Resolució GAH/940/2016, de 5 d'abril i la Resolució GAH/657/2017, de 27 de març: 1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat (més informació a la taula).
 • Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu, però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral, s’hauran d’acreditar els ingressos de l'any en curs.
 • El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.
 • En tots els casos en el rebut ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i sufix. De l'import del rebut tan sols es tindran en compte l'import de la renda i els endarreriments, els corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

Documentació

 • Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

S'ha de presentar la següent documentació:

 • Justificació dels ingressos:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2016 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'han d'acreditar els ingressos amb la documentació següent:
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral, (només els menors de 65 anys).
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats , s'admetran els ingressos d'aquell any de la unitat de convivència. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.

Si en la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membres, ingressos, habitatge, etc.) s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge).

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Obtenció de dades de manera electrònica

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Inserció (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència.

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb:

 • Els beneficiaris de les prestacions d'especial urgència per les mateixes mensualitats.
 • El manteniment del dret a la renda bàsica d'emancipació (RBE) per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques que tingui la mateixa finalitat.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat que s’hagi comès.
 • La percepció de les prestacions econòmiques d'especial urgència i amb altres ajuts provinents d'altres administracions públiques o altres entitats per a les mateixes mensualitats de l'any de la convocatòria que tinguin la mateixa finalitat. En el cas que es produeixi la coincidència en el dret a la percepció de les prestacions d'especial urgència i de les prestacions regulades en aquestes bases, la suma de totes dues no podrà superar els 3.000 euros.
 • La percepció de la renda bàsica d'emancipació dels joves per a les mateixes mensualitats del mateix any.
 • La percepció dels ajuts implícits destinats a persones amb risc d'exclusió social, usuàries del parc de lloguer, propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.
 • Les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona o de qualsevol altre ens públic.

Període de presentació de la sol·licitud

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada actualment. La darrera convocatòria va estar oberta entre el 29 de gener i el 2 de març de 2018.

Altres informacions

Atès que aquesta prestació és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut