En defensa dels drets dels llogaters

02/02/2018 - 18:30

Habitatge. Per obtenir el permA�s da��obres per poder rehabilitar finques, els propietaris hauran de garantir el reallotjament i el retorn dels inquilins a casa seva.

Noves mesures per frenar el procA�s de gentrificaciA? dels barris i evitar l'expulsiA? de llogaters de casa seva. Un cop s'aprovi la nova norma que regula els permisos d'obres, els propietaris hauran de garantir el reallotjament i el retorn dels llogaters. TambA� s'hi inclouran facilitats per a les instalA�lacions solars i l'obligaciA? d'auscultar el subsol per prevenir danys.

“Amb la��habitatge no sa��hi val tot. Hem de fer prevaler els drets dels llogaters per davant de tot. La nostra obligaciA? A�s garantir que es compleixi la llei, cal protegir la part mA�s dA?bil davant d’operacions que s’estan donant a la nostra ciutat i de quA? som conscients perquA? els veA?ns les denuncien“, ha remarcat la tinenta da��alcaldia da��Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

La legislaciA? espanyola (Llei del sA?l i rehabilitaciA? urbana) i la catalana (Llei del dret a la��habitatge i Llei de territori, actualment en tramitaciA?) reconeixen el dret a un allotjament provisional i al retorn, quan sigui possible, dels arrendataris. Ara aquestes condicions es garantiran, i tambA� es vetllarA� perquA? es compleixin des de les competA?ncies municipals.

Per obtenir el permA�s d’obres,A�els propietaris hauran da��incorporar una declaraciA? responsable que determini expressament el seu compromA�s de reallotjar els llogaters i de permetre’ls tornar a casa en cas que hi tinguin dret, da��acord amb el context jurA�dic vigent i un protocol de reallotjament que detalli quins habitatges sA?n els afectats i qui en sA?n els ocupants legals.

Aquesta declaraciA? serA� imprescindible per poder tramitar les llicA?ncies i els comunicats da��obres vinculats a les rehabilitacions, la conservaciA? i els enderrocs da��habitatges i permetrA� identificar els possibles incompliments, denegar llicA?ncies i iniciar les actuacions disciplinA�ries pertinents.

Impuls de la��energia solar

En aquest context de modificaciA? de l’ordenanA�a, tambA� s’hi incorporaran facilitats per tramitar la instalA�laciA? de petites plaques solars, que requerirA� nomA�s la signatura de l’instalA�lador i no, com fins ara, tot el projecte executiu. La modificaciA? s’aplicarA� a lesA�instalA�lacions solars tA?rmiques, per produir aigua calenta sanitA�ria, i a les fotovoltaiques, per generar electricitat.

AixA�, la normativa municipal s’ajusta a l’estratA?gia municipal d’afavorir la��autoconsum i incentivar la instalA�laciA? de plaques voluntA�ries en terrats i cobertes, tal com ho determina el Programa da��impuls a la generaciA? da��energia solar a Barcelona.

Seguretat al subsol

Per acabar, la modificaciA? de la norma obligarA� les grans obres a definir un pla d’auscultaciA? del subsol per evitar moviments de terrenys que malmetin les estructures de les edificacions de l’entorn.

A Barcelona es desenvolupen obres de construcciA? amb una incidA?ncia especial en el subsol que poden tenir efectes de variaciA? de la��estat dels terrenys a les zones que serveixen de suport a infraestructures o edificacions. Per controlar i prevenir aquestes variacions en funciA? del grau de les obres, l’auscultaciA? A�s un procediment necessari.

Comparteix aquest contingut